You are currently viewing Kierunki polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym.

Kierunki polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym.

 • Post category:Artykuły

,,Szkoła odpowiadająca na wyzwania przyszłości, bezpieczna i troszcząca się o dobrostan uczniów to nasze najważniejsze cele’’   – w ten sposób  Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w resorcie edukacji, podczas konferencji prasowej 19.06.2024 r. przedstawiła kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025 (zostały one ogłoszone przez Minister Edukacji 13.06.2024 r.).  Wiceminister przedstawiła również tematy kontroli planowanych dla kuratorów oświaty. Od września będą to:

 1. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych:
  Zgodność z przepisami prawa oświatowego realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych oraz szkołach ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych:
  Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych;
 3. w szkołach podstawowych:
  Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego; 
 4. w branżowych centrach umiejętności:
  Zgodność z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania branżowych centrów umiejętności;
 5. w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych:
  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

 ME, Barbara Nowacka, ustaliła 7 kierunków  realizacji polityki oświatowej państwa w kolejnym roku szkolnym:

 1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
 2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. 
 3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej  i  umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.
 4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
 6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
 7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Analiza głównych obszarów polityki oświatowej wskazuje na wagę działań w zakresie edukacji prozdrowotnej, proobywatelskiej, proobronnej, wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, podnoszenia jakości edukacji włączającej. Ministerstwo w przedstawionych priorytetach stawia  na umiejętności cyfrowe uczniów i  nauczycieli, upowszechnienie zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz profilaktykę zagrożeń. Równie istotnymi zadaniami na przyszły rok szkolny będzie wspieranie umiejętności zawodowych, współpraca z pracodawcami, kształcenie uczniów z doświadczeniem uchodźczym i  nauczanie języka polskiego jako obcego.

Źródło:

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025
 • gov.pl/web/edukacja