You are currently viewing Współpraca szkoły z kuratorem sądowym

Współpraca szkoły z kuratorem sądowym

  • Post category:Artykuły

   Kurator sądowy – zarówno zawodowy, jaki i społeczny to funkcjonariusz publiczny, który pełni zadania przewidziane przez prawo o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Zadania te wynikają z orzeczeń sądowych. Praca kuratora sądowego stanowi jedną z możliwości oddziaływania na sytuację rodzin w środowisku pozainstytucjonalnym. Czynności kuratora sądowego polegają nie tylko na samym kontakcie z nadzorowanymi, ale również na współpracy z innymi placówkami i instytucjami, które stanowią ogniwa systemu wsparcia rodziny – w tym także ze szkołami. Kurator sądowy, sprawując nadzór nad nieletnim, organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc nieletniemu w zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie akceptowanych. Do zakresu działania kuratora sądowego należy m.in. kontrolowanie podopiecznego – co oznacza wizyty w domu czy innych miejscach, w których podopieczny przebywa lub uczy się. Ponadto jest zobowiązany do współdziałania z różnorodnymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego typu policja, ośrodki pomocy społecznej

   Ma prawo do przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnych informacji uzyskanych od organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Ważny zadaniem jest stałe, systematyczne udzielanie wszelkiej pomocy niezbędnej podopiecznemu.
Nadzór kuratora ma holistyczny wymiar, dlatego też kurator utrzymuje również kontakt ze szkołą nieletniego. Kurator powiadamia dyrekcję placówki o fakcie zasądzenia nadzoru kuratorskiego nad nieletnim i dalsza współpraca kuratora przeważnie odbywa się za pośrednictwem pedagoga szkolnego oraz wychowawcy klasy, do której uczęszcza podopieczny.
Kurator może odwiedzać szkołę, ponieważ gromadzi informacje o zachowaniu podopiecznego, realizacji jego obowiązku szkolnego czyli frekwencji oraz postępach w nauce, w tym promocji do kolejnej klasy. Kurator może również zasugerować szkole jakiś dodatkowy sposób na wspieranie ucznia np. udział w dodatkowych zajęciach na terenie szkoły – typu dydaktyczno-wyrównawcze z zajęć edukacyjnych czy zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.
Co ważne, szkoła współpracując z kuratorem może udzielać wszelkich informacji bez konieczności uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Podstawę prawną do udzielania kuratorowi sądowemu informacji o uczniu stanowi art. 9 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach.