You are currently viewing Co nowego w arkuszu od 1 września 2022

Co nowego w arkuszu od 1 września 2022

 • Post category:Artykuły

8 marca br. Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

 • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 • w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, 
 • w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość (w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowych szkołach I i II stopnia)

Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.). 

Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, branżowej szkole  I stopnia) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy. 

 Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

Zakres zmian w ramowych planach nauczania

Planowany wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie przedstawiać się następująco:

 • wymiar godzin nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia (w liceum i technikum) zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie,
 • wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 będzie wynosił 7 godzin (w cyklu kształcenia),
 • wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie), w cyklu kształcenia,
 • wymiar godzin przedmiotu historia i społeczeństwo w branżowej szkole I i II stopnia, w której nowy przedmiot również zastąpi wiedzę o społeczeństwie, będzie wynosił 1 godzinę w cyklu kształcenia, 
 • łączna liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego nie ulegnie zmianie; zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami. 

Wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego:

 • 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, a w latach następnych w kolejnych klasach wymienionych szkół;
 • 2025/2026 w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się 1 września 2025 r. lub 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.