You are currently viewing Zwiększenie liczby godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości

Zwiększenie liczby godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości

  • Post category:Artykuły

21 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  – Dz. U. poz. 2737.

Warto przypomnieć, że 4 lutego 2022 r. ukazało się rozporządzenie zmieniające podpisane przez ówczesnego MEiN  – Dz. U.  poz. 276, na podstawie którego od  1 września 2022 r. została zmniejszona liczba godzin,  z trzech do jednej, przeznaczonych na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości. Dokonano również zmian w podstawie programowej. Inne mniejszości nie zostały objęte tą regulacją.

Wprowadzona zmiana wywoła liczne kontrowersje. W tej  sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. „Jako Rzecznik Praw Obywatelskich nie mogę zgodzić się na to, aby ograniczanie wydatków odbywało się kosztem społeczności lub grup, które i tak często doświadczają marginalizacji w różnych sferach życia społecznego czy kulturalnego, i do których wspierania instytucje państwowe są w sposób szczególny zobowiązane”. RPO, prof. Marcin Wiącek  zwracał uwagę, że Polska może naruszyć Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych z 1995 r. W odpowiedzi  ministerstwo napisało, że „wprowadzone w Sejmie RP zmiany przywracają polsko-niemiecką symetrię we wzajemnych relacjach, w sposobie traktowania mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech”.

Aktualnie przygotowana jest kolejna nowelizacja. 29 grudnia 2023 r.  został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego wyżej wymieniony akt prawny. Zaproponowana zmiana ma na celu ujednolicenie dla wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowych tygodniowego wymiaru godzin przeznaczonych na nauczanie języka mniejszości narodowej, prowadzonej w formie dodatkowej nauki tego języka.

Tygodniowy wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki tego języka dla ww. uczniów będzie wynosił 3 godziny  w każdej klasie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia. W uzasadnienie projektu zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2024 r.

To nie koniec zmian. Kolejne będą dotyczyły podstawy programowej oraz zwiększenia finansowania nauki języka niemieckiego jako języka ojczystego.

Źródło:

  • mein.gov.pl
  • legislacja.rcl.gov.pl
  • brpo.gov.pl