You are currently viewing Raport ,,Nastolatki wobec pornografii cyfrowej’’

Raport ,,Nastolatki wobec pornografii cyfrowej’’

  • Post category:Artykuły

NASK udostępnił raport z badań ogólnopolskich, który został przygotowany przez zespół w składzie: dr Rafał Lange (red.), Mariola Błażej, Filip Konopczyński, dr Agnieszka Ładna.

Raport „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej” jest jedną z wielu analiz opracowywanych przez Zespół Badań i Opinii PIB – NASK. To badacze akademicy i praktycy z zakresu socjologii, data science, prawa, kognitywistyki czy antropologii, którzy realizują projekty badawcze, w tym badania ilościowe, jakościowe, audyty User Experience za pomocą metod, tj. CAWI, CATI, PAPI, IDI czy desk research. Wnioski z tych badań służą publicznej debacie, kampaniom i projektom społecznym, a także wdrażaniu konkretnych działań i narzędzi, by ochronić odbiorców, szczególnie tych najmłodszych, przed niepożądanymi treściami internetowymi

Raport ma 40 stron i zwiera interesujące i zaskakujące wnioski dotyczące pornografii wśród dzieci i młodzieży. Eksperci piszą ,,Druga dekada XXI wieku to czas wielkich przemian, w szczególności dotyczących postępu technologicznego oraz łatwiejszego dostępu do sieci i urządzeń cyfrowych dla wszystkich. Rozwój darmowego i ogólnodostępnego internetu sprzyja też sięganiu przez młodzież po szkodliwe treści, często o nacechowaniu seksualnym. Problem
zaabsorbowania nieletnich przez tego typu treści staje się coraz bardziej powszechny i trudny do zatrzymania.’’

Z badań wynika, że nastolatki nie mają problemów z dostępem w internecie do treści o charakterze pornograficznym:

  • większość dzieci (73,0%) i młodzieży(71,1%) zadeklarowała, że w internecie łatwo jest znaleźć treści o charakterze pornograficznym;
  • dla większości badanych (76,2% starszych i 66,9% młodszych) telefon komórkowy lub smartfon jest głównym narzędziem służącym do oglądania treści pornograficznych w internecie.

Wśród zaprezentowanych wyników zwraca uwagę średnia wieku, w którym dzieci pierwszy raz widziały treści pornograficzne:  wynosi niespełna 11 lat, natomiast wśród starszej młodzieży – 12 lat.

W raporcie zostało poruszone także zjawisko sekstingu, czyli przesyłania wiadomości o zabarwieniu seksualnym. Okazuje się, że 19% nastolatków nie widzi w tym niczego złego. Dane pokazują, że seksting, czyli przesyłanie własnych nagich lub półnagich zdjęć czy filmów, jest odbierane przez młodych jak jedna z wielu aktywności w sieci. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, rodzice  albo są pogodzeni z faktem, że ich dzieci w środowisku rówieśniczym doświadczą zetknięcia się z  pornografią cyfrową, albo brakuje im sił i konsekwencji do podejmowania działań z zakresu edukacji cyfrowej i sprawowania kontroli rodzicielskiej. 59,9% badanych nastolatków wskazało, że  rodzice  nie kontrolują, czy ich dzieci oglądają treści pornograficzne w internecie.

6 października  2022 roku na konferencji  równocześnie z raportem przedstawiono projekt ustawy o ochronie małoletnich w internecie, który nakłada na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że ,,wszystkie dostępne badania wskazują, że narażenie dzieci na kontakt z treściami pornograficznymi, na tak wczesnym etapie rozwoju, rodzi szereg zagrożeń, w szczególności słabszą integrację społeczną, więcej zachowań niepożądanych, objawy depresji oraz zaburza więź emocjonalną z opiekunem.’’

Projektowana ustawa jest odpowiedzią na potrzebę uregulowania korzystania z internetu przez najmłodszych. Ustawa ma chronić przede wszystkim małoletnich, ale także pomagać rodzicom i opiekunom w ograniczeniu dostępu do treści pornograficznych. W tym celu na operatorów/dostawców internetu nałożony zostanie obowiązek:

  • wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie;
  • podejmowania działań promocyjnych, by uświadamiać  abonentów o możliwości korzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie;
  • opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach, które mają na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Raport powinien być obowiązkową lekturą dla rodziców i nauczycieli.

Źródło:
• nask.pl
• gov.pl