You are currently viewing Zmiany w ustawie Prawo oświatowe przyjęte przez Sejm.

Zmiany w ustawie Prawo oświatowe przyjęte przez Sejm.

 • Post category:Artykuły

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Za ustawą zagłosowało 227 posłów, przeciw – 214. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie nowelizacji. Odrzucono także wszystkie poprawki opozycji zgłoszone podczas drugiego czytania projektu. W głosowaniu nie brało udziału 19 posłów.
Projekt nowelizacji ustawy trafi teraz pod obrady Senatu

Znowelizowana ustawa:

 1. Zwiększa rolę kuratorów oświaty. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń kuratora oświaty, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej będzie musiał złożyć wyjaśnienia, dlaczego się uchyla lub tego nie zrobił. W przypadku dalszego niestosowania się do zaleceń, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wcześniejszego wypowiedzenia. Kurator będzie także mógł wydać osobie prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.
 2. Wzmacnia również pozycje kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego.
 3. Wprowadza katalog warunków, jakie muszą być spełnione, aby organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.
 4. Wzmacnia rolę rady pedagogicznej. Będzie miała ona obowiązek opiniować arkusz organizacyjny pracy szkoły lub placówki. Z kolei dyrektor będzie musiał poinformować nadzór pedagogiczny o zmianach w arkuszu organizacyjnym wprowadzonych po 30 września.
 5. Zakłada, że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej oraz konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na zajęciach. Dodatkowo dyrektor będzie musiał uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dotyczącą działań takiej organizacji w szkole lub placówce. Udział ucznia w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia będzie wymagał pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. Wyjątkiem są organizacje harcerskie. Kurator będzie też miał 30 dni na wydanie opinii na temat działań stowarzyszenia lub organizacji pozarządowej na terenie szkoły.
 6. Wprowadza zapis o możliwości wprowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 dni. Możliwość zawieszenia zajęć dotyczy:
 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, zagrażającej zdrowiu uczniów;
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Zdalne nauczanie może być także zorganizowane dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub poddanych hospitalizacji.

Źródło: mein.gov.pl