You are currently viewing Zadanie na grudzień

Zadanie na grudzień

 • Post category:Artykuły

Zadanie na grudzień


 

Dyrektor szkoły/placówki do 31 grudnia zobowiązany jest wydać decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 2020r. (art.9b ust3 ustawy Karta Nauczyciela) oraz przygotować dokumenty określające wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przed dniem 31 grudnia uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.
W szkołach mamy nauczycieli stażystów w trakcie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Warto przypomnieć fragmenty rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego dotyczące nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego W § 6.1. czytamy, że wspomniany nauczyciel w okresie odbywania stażu powinien:

 1. poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; 
 2. uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 
 3. prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
 4. uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

Natomiast ust. 2 określa wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Obejmują one:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 5. umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 6. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych; 
 7. umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; 
 8. znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym