You are currently viewing Nowe regulacje w programie ,,Laboratoria przyszłości”

Nowe regulacje w programie ,,Laboratoria przyszłości”

  • Post category:Artykuły

W Dzienniku Ustaw 18 sierpnia 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” – poz. 1643.

Straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771).

Przygotowane rozporządzenie, stanowiąc kontynuację dotychczasowych rozwiązań, zawiera jednocześnie bardzo istotne dla efektywnej realizacji programu regulacje wynikające ze zmian ustawowych wprowadzonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

W związku z powyższym projektowane rozporządzenie przewiduje:

1) rozszerzenie katalogu beneficjentów programu o:

  • instytuty badawcze nadzorowane przez MEiN,
  • państwowe instytucje kultury nadzorowane przez MEiN,
  • organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • organ prowadzący Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

2) dostosowanie katalogu działań objętych wsparciem finansowym do zmian wprowadzonych w art. 65 ust. 31 i 36 ustawy wyżej przywołanej przez uwzględnienie w nich kwestii dotyczących kształtowania i rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych w społeczeństwie oraz rozwoju branż kreatywnych.

W związku z tym, że rozszerzony katalog beneficjentów programu obejmuje podmioty o zróżnicowanych zadaniach i zróżnicowanym zakresie działalności w projektowanym rozporządzeniu przewidziano rozwiązanie umożliwiające tym podmiotom  ubieganie się o przyznanie wsparcia finansowego na wszystkie albo wybrane działania możliwe do sfinansowania w ramach programu.

Rozporządzenie przewiduje również możliwość ponownego składania wniosków przez szkołę, która we wcześniejszym wniosku o udział w programie wnioskowała o kwotę niższą niż maksymalna kwota wsparcia finansowego, jakie mogła uzyskać w programie, przy czym wniosek ten może dotyczyć jedynie kwoty, która wynika z różnicy między kwotą możliwego maksymalnego wsparcia finansowego dla danej szkoły i kwotą wsparcia finansowego wskazaną we wcześniejszym wniosku o udział w programie.

Ponadto, aby umożliwić szkołom należyte wywiązanie się z obowiązków prowadzenia zajęć z  wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach programu, najpóźniejszy termin rozpoczęcia wykorzystywania wyposażenia przesunięto z roku szkolnego 2022/2023 na rok szkolny 2023/2024. W związku z tym stosownemu wydłużeniu – do dnia 31 sierpnia 2028 r. – ulegnie również okres realizowania przez szkoły i organy prowadzące szkoły obowiązków  ankietowych i informacyjnych służących prowadzeniu monitoringu realizacji programu.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:
dziennikustaw.gov.pl