You are currently viewing Zmiany w podstawie programowej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia od nowego roku szkolnego.

Zmiany w podstawie programowej szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia od nowego roku szkolnego.

 • Post category:Artykuły

Minister Przemysław Czarnek 23 maja 2022 roku przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Termin wejścia w życie nowych przepisów – 1 września 2022 roku.

Proponowane zmiany polegają na:

 1. wyodrębnieniu podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki;
 2. zmianie podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

W przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej od dnia 1 września 2022 r. nauczanie języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki języka będzie odbywać się  – zamiast dotychczasowych 3 godzin tygodniowo – w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia.

W związku z powyższym konieczne jest określenie podstawy programowej, która będzie odpowiadała zmniejszonej liczbie godzin nauczania tego języka jako języka mniejszości narodowej. W projekcie w zakresie podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki :

 • w przypadku szkoły podstawowej zawarto podstawowe umiejętności, konieczne do opanowania języka ojczystego literackiego, podstaw gramatyki oraz rozumienia prostych tekstów literackich i innych tekstów kultury kształtujących poczucie tożsamości narodowej,
 • przypadku szkoły branżowej I stopnia, zawarto umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie językowe oraz literackie i kulturowe, w tym rozumienie tekstów literackich, a także innych tekstów kultury ważnych dla kształtowania tożsamości narodowej.

  Zaprojektowane zmiany w podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w przypadku szkoły podstawowej zostały przygotowane z uwzględnieniem aktualnej liczby godzin zajęć tego przedmiotu oraz przy założeniu maksymalnego wykorzystania odpowiednich treści dotychczasowej podstawy programowej tego przedmiotu. Zgodnie z proponowaną zmianą podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia powinny podkreślić specyfikę działania w sytuacji zagrożenia wojennego. W przypadku szkoły podstawowej, zajęcia z tego zakresu powinny być przeprowadzane w większej części w formie teoretycznej, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych. Wprowadzone nowości w zakresie treści nauczania – wymagań szczegółowych dotyczą  między innymi znajomości zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej; obejmują wymagania z zakresu:

 • terenoznawstwa,
 • cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym,
 • przygotowania do szkolenia strzeleckiego.

Wprowadzone zmiany w stosunku do aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w branżowej szkole I stopnia w zakresie treści nauczania – wymagań szczegółowych obejmują:

 • Dział I. Bezpieczeństwo państwa;
 • Dział II. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof);
 • Dział III. Podstawy pierwszej pomocy uzupełniony o znajomość zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej;
 • Dział IV. Edukacja zdrowotna zastąpiono działem Edukacja obronna obejmującym wymagania z zakresu:
  • reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi,
  • cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym,
  • szkolenia strzeleckiego.

Edukacja obronna w zakresie szkolenia strzeleckiego – będzie  obowiązkowa od roku szkolnego 2024/2025 (do tego czasu szkoły te mogą prowadzić zajęcia z tego zakresu w miarę dostępnych możliwości).

 W obydwu  podstawach  programowych dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zrezygnowano z wybranych treści nauczania obecnych w aktualnych podstawach, uznając, że treści te są również szeroko uwzględnione w podstawach programowych dla innych przedmiotów szkolnych, takich jak: wychowanie fizyczne, biologia czy wychowanie do życia w rodzinie, a także są ujęte w programach wychowawczo-profilaktycznych szkół. Odpowiednim uzupełnieniom i zmianom uległa również cześć podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym warunków i sposobów realizacji tej podstawy programowej.

Źródło: legislacja.gov.pl