You are currently viewing Zmiany w organizacji zajęć z religii i etyki.

Zmiany w organizacji zajęć z religii i etyki.

  • Post category:Artykuły

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – projekt z 29 kwietnia 2024 r. Zdaniem projektodawcy konieczność dokonania  nowelizacji wynika z potrzeby umożliwienia bardziej elastycznego organizowania nauki religii w szkole (przedszkolu), w przypadku gdy liczba zgłoszonych na naukę religii uczniów w poszczególnych oddziałach lub klasach w szkole (lub dzieci w przedszkolu) jest niewielka.

Została utrzymana dotychczasowa zasada, zgodnie z którą przedszkole i szkoła są obowiązane zorganizować lekcje religii w oddziale przedszkola lub oddziale (klasie) szkoły, jeżeli na lekcje religii zgłosi się nie mniej niż siedmiu wychowanków danego oddziału w przedszkolu lub uczniów danego oddziału (danej klasy) w szkole. W przypadku gdy na naukę religii zgłosi się mniejsza liczba wychowanków danego oddziału lub uczniów danego oddziału lub danej klasy, przedszkole lub szkoła mają obowiązek zorganizować lekcje religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zorganizowanie w przedszkolu i szkole lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej:

  • uczniów (wychowanków) oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się niemniej niż siedmiu uczniów (wychowanków); oznacza to, że dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę międzyoddziałową lub międzyklasową uczniów (wychowanków) z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów (wychowanków), np. będzie mógł połączyć uczniów z dwóch oddziałów liczących siedmiu lub więcej uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w lekcjach religii, w jedną grupę międzyoddziałową;
  • uczniów (wychowanków) oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się nie mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), oraz uczniów (wychowanków) oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków); oznacza to, że dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę międzyoddziałową lub międzyklasową uczniów (wychowanków) z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów, z uczniami (wychowankami) z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), np. będzie mógł połączyć uczniów z oddziału liczącego siedmiu lub więcej uczniów, którzy zgłosili się na naukę religii, z uczniami (wychowankami) z oddziałów, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków).

Jednocześnie projekt nowelizacji wprowadza zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę międzyklasową, pod warunkiem, że są to wyłącznie uczniowie z tego samego etapu edukacyjnego.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia została określona maksymalna liczba wychowanków lub uczniów w grupie międzyoddziałowej i międzyklasowej:

  • dzieci w przedszkolach i dla uczniów klas I–III szkół podstawowych, wynosi 25;
  • dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół – 30, z zastrzeżeniem, że w przypadku wychowanków i uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zastosowanie znajdą odrębne przepisy.

Projektowane zmiany będą dotyczyły również organizowania zajęć z etyki.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2024 r.

Źródło: rcl.gov.pl