You are currently viewing Zmiany w egzaminach ósmoklasisty – 2021

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty – 2021

Zmiany w egzaminach w roku 2021 – egzamin ósmoklasisty


 

Dziś zostało podpisane kolejne rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zawiera dwa załączniki:

 1. zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021r.,
 2. zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021r.

Egzamin z języka polskiego będzie trwał 120 minut. Przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych:

 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 2. Aleksander Fredro, Zemsta
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
 4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec 
 5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)
 6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 8. Juliusz Słowacki, Balladyna.

Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym:

 • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych)
 • część 2: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania będzie do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. ¬ W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
Czas trwania egzaminu z matematyki wynosi 100 minut. Przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, zostaną ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii). Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Zaplanowano mniejszą niż w poprzednim roku liczbę zadań otwartych, zamiast będzie 4.
Czas trwania egzaminu z języka obcego nowożytnego wynosi 90 minut. Przeprowadzany zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. ¬ Oczekiwany jest od ucznia średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. ¬ Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte. ¬ Planuje się mniejszą liczbę zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów oraz zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.