You are currently viewing Ewidencja „Sportowych Talentów” budzi niepokój RPO.

Ewidencja „Sportowych Talentów” budzi niepokój RPO.

  • Post category:Artykuły

Rzecznik Spraw Obywatelskich, Marcin Wiącek, informuje o otrzymywaniu skarg od rodziców oraz od nauczycieli w sprawie ewidencji danych osobowych ,,Sportowe Talenty’’, która została wprowadzona ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Skarżący podnoszą, iż obawiają się udostępniania danych z bazy zbyt szerokiemu, niedookreślonemu kręgowi podmiotów.

Na stronie brpo.gov.pl jest dostępne wystąpienie M. Wiącka skierowane do Sławomira Nitrasa, Ministra Sportu i Turystyki. Rzecznik przypomina, że zgłaszał już wcześniej uwagę na kwestie bezpieczeństwa danych nowo utworzonej ewidencji i kierował swoje wystąpienia do Ministra Edukacji i Ministra Sportu i Turystyki. Wątpliwości Rzecznika dotyczą nadal właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w tej ewidencji, a także celowości i proporcjonalności niektórych przepisów z punktu widzenia poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych gwarantowanych w Konstytucji RP oraz w rozporządzeniu unijnym RODO. Informacje między innymi o wieku, płci, wzroście, wadze, roku urodzenia, szkole i klasie, do której uczęszcza uczeń czy wyników testów sprawnościowych wszystkich uczniów trafiają do publicznej bazy, która ma monitorować sprawność fizyczną i wyłaniać talenty. Przetwarzanie tych danych odbywa się bez zgody uczniów i  rodziców.  Zgodnie z ustawą dane zostaną zanonimizowane, jednak, szczególnie w małych miejscowościach, może to prowadzić do identyfikacji osoby. Ujawnienie tych informacji może narazić ucznia na naruszenie prawa do prywatności oraz godności.  Rzecznik zwraca uwagę, że wymienione wyżej dane są przechowywane aż przez  pięć lat od dnia zakończenia przez ucznia nauki w szkole, w której uzyskał wynik z testów sprawnościowych.

RPO zaznaczył, że art. 51 ust. 2 Konstytucji RP zakazuje organom władzy publicznej pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach innych niż niezbędne w demokratycznym państwie prawa.

Prezes UODO stwierdził, że projektodawca nie przedłożył organowi nadzorczemu przedmiotowego projektu ustawy do zaopiniowania na etapie prac legislacyjnych, chociaż projekt dotyczył przetwarzania danych osobowych na dużą skalę.

Marcin Wiącek zwrócił się również MSiT o  wyjaśnienie sposobu egzekwowania obowiązku przekazywania przez młodzież i rodziców informacji dotyczących masy ciała i wzrostu.

Co istotne, Rzecznik nie kwestionuje potrzeby podjęcia działań w kierunku podniesienia dbałości o sprawność ruchową oraz zdrowie dzieci i młodzieży i rozwijania świadomości znaczenia aktywności ruchowej.

Źródło:

  • brpo.gov.pl