You are currently viewing Zmiany na kolejny rok szkolny

Zmiany na kolejny rok szkolny

 • Post category:Artykuły

Minister Edukacji i Nauki podpisał 6 lutego rozporządzenia:

 • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej /poz. 312/
 • w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;/poz. 314/
 • w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół /poz. 277/

 Ostatnie z wymienionych rozporządzeń zostało 10 lutego 2023 roku ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 277, pozostałe – 17 lutego pod pozycją 312 i 314.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wejdzie w życie 1 września 2023 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2 – 4 i 7,  które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  Dodane załączniki określają ramowe plany nauczania dla szkół określonego typu.

Nowelizacja rozporządzenia spowodowana jest wprowadzeniem rozwiązań polegających na:

1) dodaniu możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach podstawowych (od klasy VII), liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży oraz technikach (obok języka obcego nowożytnego);

2) zastąpieniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej, technikum i branżowej szkole I stopnia, a także dodaniu przedmiotu biznes i zarządzanie do katalogu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym – w liceum ogólnokształcącym, w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej, oraz technikum;

3) rezygnacji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości realizowanego w szkole policealnej.

W § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych lub języka łacińskiego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego;”.

W wyżej wymienionych rozporządzeniach zmieniających podstawy programowe pojawiły się już wcześniej zapowiadane i rekomendowane przez ministerstwo nowości.

Wprowadzone zmiany  dotyczą:

 • w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego itechnikum określonej w załączniku nr 1;
 • proponowane zmiany polegają na:

1) uzupełnieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski,

2) określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński w zakresie podstawowym,

3) zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie podstawowym oraz określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym;

 • w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 • proponowane zmiany polegają na:

1) określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński (zmiana w załączniku nr 2),

2) zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika (załącznik nr 2),

3) zastąpieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie (załącznik nr 4a);

4) uchyleniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6).

W związku z wprowadzeniem do szkół języka łacińskiego na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pojawiła się informacja w brzmieniu:

,, W związku z wprowadzeniem od września 2023 możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w VII-VIII klasach szkoły podstawowej i w liceum, Polskie Towarzystwo Filologiczne uruchamia Cenzus Latynistów.’’

 Jak informuje ORE  to baza danych, która posłuży do zbierania informacji statystycznych i wymiany informacji. Został również umieszony adres szukamlatynisty@ptf.edu.pl.

Źródło:

 • rcl.gov.pl
 • ore.edu.pl
 • prawo.pl
 • isap.sejm.gov.pl