You are currently viewing Priorytet w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Priorytet w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

 • Post category:Artykuły

Priorytet w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.


Dopiero kwiecień 2021 r. a MEiN Przemysław Czarnek poinformował, że wychowanie do życia w rodzinie będzie priorytetem w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na kolejny rok szkolny. Do przygotowania takiego dokumentu minister jest zobligowany przepisami ustawy z 16 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe. Zwykle nadzór pedagogiczny ministra był publikowany w wakacje.

Minister uczestniczył w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie zorganizowanym w Częstochowie. W związku z sytuacją pandemiczną kongres w tym roku odbywał się zdalnie.

Minister następująco uzasadnił swoja decyzję: ,,Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że dzisiaj w dobie kryzysu rodziny pogłębionego rozmaitymi postulatami rewolucji kulturalnej, seksualnej, rewolucji można powiedzieć wprost komunistycznej, którą widzimy niekiedy na polskich ulicach, kształcenie dzieci i młodzieży w polskich szkołach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat tego, czym jest rodzina, na temat tego jak fundamentalne znaczenie mają wartości wpisane w konstytucji: małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo jest po prostu przejawem naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami”.

Podkreślił również, że celem ministerstwa jest wzmocnienie rangi i znaczenia nauczycieli wdż w szkołach. Zapowiedział ponadto zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kształcenia nauczycieli. W tym celu powstanie 10 bardzo silnych ośrodków w Polsce, w których nauczyciele będą mogli kształcić się właśnie i uzyskiwać uprawnienia nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Tu będą mogli dokształcać się, będą mogli uzyskiwać dodatkową wiedzę w tym zakresie w oparciu o nowe podstawy programowe, nowe odkrycia w tej dziedzinie i zdobycze nauki.

Aktualnie obowiązują następujące akty prawne regulujące organizację wdż w szkole:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 395);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1117).

Zajęcia są realizowane w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 

§ 2. rozporządzenie wskazuje, że realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczo – profilaktycznymi szkoły, a w szczególności

 1. wspierać wychowawczą rolę rodziny;
 2. promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności;
 3. kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.

Należy też zaznaczyć, że uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach, zaś uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.

Zajęcia, zgodnie z wolą ustawodawcy, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”. 

Został też w prawie zadekretowany ważny obowiązek: w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

W podstawach programowych wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół zajęcia wdż są opisane przez cele kształcenia, treści nauczania oraz warunki i sposoby realizacji. W kontekście projektowanych zmian i działań nadzorczych ministra warto do nich zajrzeć, choć może od 1 września ulegną zmianie czy nowelizacji.

Obecnie w podstawie programowej dla klas IV – VIII określone są następujące cele kształcenia:

 1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Źródło cytatu: serwis tvp /dostęp 19.04.2021 r./