You are currently viewing Zespoły nauczycielskie.

Zespoły nauczycielskie.

 • Post category:Artykuły

Zespoły nauczycielskie   Zdecydowana większość zadań, która stoi przed współczesną szkołą wymaga działań zespołowych. To w trakcie wspólnych przemyśleń, dyskusji, refleksji nauczycieli powstają skuteczne sposoby rozwiązywania problemów, opracowania nowych ścieżek działania. To w sprawnie działającej grupie można zaprojektować „podnoszenie jakości pracy szkoły” w najlepszym tego sformułowania znaczeniu.
   Prawo oświatowe zakreśla ramy pracy zespołowej nauczycieli. Bowiem na podstawie art. 111 pkt 5 Ustawy Prawo oświatowe statut każdej placówki określa warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli, które realizują zadania określone w tymże statucie.
   Ogólne zasady i zakres pracy działań zespołowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz.U. 2019 poz. 502.), którego paragraf czwarty stanowi:

 1. Zespół nauczycieli (…) dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub przedszkola na wniosek tego zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.
 3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.
  Jakie zadania realizowane są w każdej placówce w sposób zespołowy? Poniższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamkniętego, gdyż w zasadzie większość spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły czy przedszkola wymaga analizy i pracy grupy nauczycieli:
 • analiza efektów edukacyjnych uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych,
 • analiza, ustalanie i realizacja wspólnych zasad pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów,
 • analiza efektów edukacyjnych uczniów poszczególnych ciągów klas i szkoły,
 • wybór i realizacja programów nauczania,
 • wybór podręczników,
 • wybór kierunków pracy szkoły w danym roku szkolnym oraz realizacja głównych kierunków polityki oświatowej państwa,
 • promocja szkoły i rekrutacja,
 • wybór i realizacja przedsięwzięć edukacyjnych takich jak: projekty edukacyjne, sesje popularno-naukowe, konkursy szkolne, wycieczki, obozy naukowe, imprezy wynikające z ceremoniału szkoły i inicjatyw zespołów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych,
 • aktualizacja prawa szkolnego (statut, program wychowawczo- profilaktyczny, regulamin wycieczek, wszelkie procedury np. związane z bezpieczeństwem).


Zapraszamy za tydzień na drugą część tekstu: o rodzajach zespołów wraz z ich przykładowymi działaniami wraz formami dokumentowania własnej pracy.