You are currently viewing Sportowe Talenty – czas start

Sportowe Talenty – czas start

 • Post category:Artykuły

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w marcu i kwietniu nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

Obowiązek przeprowadzania testów sprawności fizycznej nie dotyczy: szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym.

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z resortem edukacji. Jego zasadniczym celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów.

Podstawę prawną do realizacji programu stanowią:

 • Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2023 r. 1718;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz. U. 2023 r. poz. 1759;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Dz. U. 2023 r. poz. 1755.

W celu oceny poziomu sprawności uczestników programu zostaną przeprowadzone badania sprawności. Badane będą przejawy szybkościowych, siłowych oraz wytrzymałościowych zdolności motorycznych. Pomiary będą wykonane w wystandaryzowanych próbach sprawności, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami (filmy, prezentacje i opisy).

Wyboru prób dokonano uwzględniając kryteria wiarygodności pomiarów (trafności, rzetelności, obiektywności i standardowości) oraz możliwości ich oceny poprzez standaryzację na funkcje średniej i odchylenia standardowego dla populacji ogólnopolskiej (osobno dla obu płci).

W zakres badania rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej wejdą:

 • pomiar wysokości ciała;
 • pomiar masy ciała;
 • bieg 10×5 m – jako pomiar przejawiania się zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe – kwasomlekowe;
 • beep – test – 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany wg protokołu dla testu Eurofit – jako pomiar zdolności wytrzymałościowych (w biegu);
 • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank („deska”) – jako pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych (całego ciała);
 • skok w dal z miejsca – jako pomiar przejawiania się zdolności siłowo-szybkościowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe – niekwasomlekowe.

Badanie będzie realizowane raz w roku. Osoby upoważnione do ewidencji Sportowych Talentów, po zrealizowaniu testów będą zobowiązane do wprowadzenia zebranych danych do systemu.
Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie będą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.
Program Sportowe Talenty zawiera w sobie również bardzo ważny wymiar prozdrowotny i diagnostyczny. Dzięki wynikom sprawnościowym uzyskanym podczas testów dzieci i młodzieży, możliwa będzie identyfikacja problemu i reakcji na niepokojące zjawiska. Celem Programu jest również zaszczepianie pasji do sportu wśród uczniów oraz uświadamianie , że aktywność fizyczna jest ważnym elementem dbałości o zdrowie.

Na stronie programu  zamieszczono między innymi informacje zawierające:

 • cele realizowane przez program Sportowe Talenty;
 • uzasadnienie dla wprowadzenia programu do szkół;
 • zakres badań kondycji fizycznej;
 • wartości osiągane przez beneficjentów programu;
 • korzyści dla uczniów, szkół, nauczycieli; rodziców, klubów sportowych i związków sportowych;
 • stosowne dokumenty.

Źródło:

 • sportowetalenty.gov.pl
 • gov.pl