You are currently viewing Zatrudnianie nauczycieli z Ukrainy.

Zatrudnianie nauczycieli z Ukrainy.

  • Post category:Artykuły

23 marca 2022 roku minister Przemysław Czarnek skierował list do kuratorów, samorządowców i dyrektorów szkół, w którym poinformował o działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki, których celem jest ułatwienie przyjmowania do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Wśród istotnych kwestii poruszonych przez Ministra Edukacji i Nauki znalazły się także m.in.: informacje o zatrudnianiu obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela.

Minister podkreślił, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) umożliwiają zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich jednostkach systemu oświaty i osoby takie pracują już obecnie na stanowisku nauczyciela w szkołach.
Ponadto przypomniał, iż zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.
Tak więc obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę.

W przypadku ubiegania się o pracę na stanowisku nauczyciela obywatela Ukrainy będą obowiązywały takie same wymogi jak obywatela Polski. Jeżeli osoba, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie, chce w Polsce podjąć pracę w tym zawodzie, musi dokonać uznania zagranicznego dyplomu, aby następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego zawodu w Polsce.

Obywateli Ukrainy można zatrudnić w publicznych szkołach lub placówkach w Polsce zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie jest natomiast możliwe zatrudnienie takiej osoby na podstawie mianowania.

Minister zaznaczył, że obywatela Ukrainy można zatrudnić w szkole także na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe. W tym przypadku nie jest wymagane spełnianie przez zatrudnianą osobę wymagań kwalifikacyjnych, a jedynie posiadanie odpowiedniego przygotowania, które ocenia dyrektor szkoły. Może on uznać przygotowanie za właściwe nawet w przypadku braku nostryfikacji dyplomu.

W liście znalazły się również informacje dotyczące uznawania kwalifikacji nauczycieli z Ukrainy. Aby móc wykonywać zawód nauczyciela w Polsce, niezbędne jest spełnienie obowiązujących w Polsce wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu
nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych. Osoba, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na Ukrainie i chce w Polsce podjąć pracę w tym zawodzie, musi dokonać uznania zagranicznego dyplomu, aby następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego
zawodu w Polsce.

Ważne:

  • dyplomy uzyskane na Ukrainie do 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu można uzyskać, występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie. Adres strony internetowej: nawa.gov.pl
  • dyplomy uzyskane na Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. wymagają potwierdzenia ich równoważności z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji. W przypadku dyplomów i stopni naukowych uzyskanych na Ukrainie
    po 20 czerwca 2006 r. stwierdzenie ich równoważności z polskimi odpowiednikami jest możliwe jedynie po przeprowadzeniu nostryfikacji na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 188).


    Źródło: mein.gov.pl