You are currently viewing Zasiłek losowy na cele edukacyjne.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne.

  • Post category:Artykuły

Na terenie naszego kraju zdarzają się nawałnice,  huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie. Powodują niejednokrotnie  znaczne szkody w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych. Wiele dzieci i wielu uczniów z rodzin dotkniętych skutkami wystąpienia żywiołu traci podstawowe wyposażenie edukacyjne lub pośrednio, przez zmianę przeznaczenia wydatków z budżetów domowych, może mieć trudności z nabyciem niezbędnego nowego wyposażenia edukacyjnego.

Przyznanie dzieciom i uczniom z rodzin dotkniętych skutkami żywiołu dofinansowania zakupu niezbędnego wyposażenia edukacyjnego jest rozszerzeniem katalogu realizowanych instrumentów pomocy materialnej państwa w zakresie wspierania rodzin w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia żywiołu w latach 2022–2024.

Z myślą o pomocy dla tej grupy  powstał ,,Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów  terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024’’.

Cele programu to:

  1. umożliwienie zakupu wyposażenia edukacyjnego dla dzieci i uczniów, w przypadku gdy uległo ono  zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych wynikających z wystąpienia żywiołu, jest utrudnione lub niemożliwe;
  2. zapewnienie pomocy terapeutycznej uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia żywiołu oraz stworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne skutki i przeżycia z nim związane w trakcie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych;
  3. zapewnienie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia żywiołu oraz stworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne skutki i przeżycia z nim związane oraz pozwolą dziecku lub uczniowi pozostać w najbliższym znanym otoczeniu’

Zasiłek losowy mogą otrzymać dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Z wyjazdu terapeutyczno – edukacyjnego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane są dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia. Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznej kwoty 2 540 zł). Pomocy w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Wsparcie na organizację zajęć wynosi 500 zł na jedno dziecko lub ucznia oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 zł.

Źródło:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 (U. poz. 850)
  • Załącznik do uchwały nr 65/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r.
  • mein.gov.pl