You are currently viewing Zajęcia wspomagające uczniów.

Zajęcia wspomagające uczniów.

 • Post category:Artykuły

Co proponuje MEiN w projekcie rozporządzenia z 12 maja 2021 r.?

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w publicznych i niepublicznych:

 • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół);
 • szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia), w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół);
 • szkołach specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum  ogólnokształcącego (dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego).

Zajęcia wspomagające nie są przewidziane dla uczniów i uczennic:

 • szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, bowiem nie ograniczano funkcjonowania tych szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • szkół podstawowych specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ze względu na realizację odrębnej podstawy programowej kształcenia ogólnego zakładającej integralną realizację funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz możliwość podjęcia przez dyrektora szkoły specjalnej decyzji o prowadzeniu zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych szkół;
 • szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ze względu na specyfikę kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych organizowanych odpowiednio, w czasie uzgodnionym z kierownikiem podmiotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego i odpowiednio do wskazań lekarza prowadzącego leczenie oraz w czasie uzgodnionym z kierownikiem jednostki, jak również ze względu na możliwość podjęcia przez dyrektora szkoły specjalnej decyzji o prowadzeniu zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych szkół.

Organizację zajęć wspomagających oraz sposób ich finansowania określają przepisy § 10f –10n ww. rozporządzenia.
Projekt przewiduje, że każda szkoła będzie miała do dyspozycji pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej (przeliczeniowo) na oddział.

Zadania dyrektora szkoły:

 • po uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły;
 • informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów;
 • zbiera od rodziców ucznia lub od pełnoletniego ucznia pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów – deklaracje mogą być zbierane drogą elektroniczną;
 • w przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. składa do organu prowadzącego/ministra informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie;
 • w przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. składa do organu prowadzącego/ministra informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie;
 • rozlicza dotację celową na właściwym formularzu.

Uwagi:

 • zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów;
 • godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut;
 • zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • zajęcia wspomagające będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10 uczniów (5 uczniów w szkołach liczących mniej niż 60 uczniów, a w szkołach podstawowych, w których nauczanie jest organizowane w klasach łączonych – bez tego limitu);
 • zajęcia wspomagające są dokumentowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Uzyskanie dofinansowania prowadzenia zajęć wspomagających w szkołach niepublicznych oraz szkołach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego będzie odbywało się podobnie jak w przypadku ubiegania się o środki przysługujące nauczycielom.

Ważne:
rozporządzenie przewiduje, iż w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych jest ustalana w trybie egzaminu, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne – zmiana w § 11bc i §13b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póź. zm.)
Powyższe dotyczy rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z:

 • instrumentu głównego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia, oprócz uczniów klas I tych szkół;
 • odpowiednio instrumentu głównego, instrumentu głównego – jazzowego, śpiewu lub rytmiki w odpowiednich specjalnościach ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia, oprócz uczniów klas programowo najwyższych tych szkół;
 • tańca klasycznego w ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca, oprócz uczniów klas programowo najwyższych tych szkół.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Do 18 maja b.r. MEiN zbiera uwagi do projektu rozporządzenia.