You are currently viewing Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023

Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023

 • Post category:Artykuły

Przemysław Czarnek  – Minister Edukacji i Nauki pismem DKO-WNP.4092.75.2022.DB  
z dnia 8 lipca 2022 roku ogłosił ustalone na  podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Taki dokument ukazuje się co roku podczas wakacji.

W najnowszym dokumencie wskazano 9 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Zgodnie z dokumentem kierunki te to:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji;
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej;
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej;
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023;
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030;
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych;
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Priorytety przedstawione przez ministra są w części zbliżone do zeszłorocznych: rodzina, wychowanie, zdrowie psychiczne, zapewnienie właściwej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, edukacja klasyczna, ZSU 2030, ,,Laboratoria Przyszłości’’, umiejętne korzystanie z nowych technologii.

 Priorytet 4 i 9 są wyraźną odpowiedzią na nowe wyzwania dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w związku z przybyłymi do naszego kraju uczniami z Ukrainy.

Przywołany dokument określa również zakres kontroli przeprowadzanych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego:

 • w przedszkolach, w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia – zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych – kontrolowana będzie realizacja zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;
 • publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kontroli podlegać będzie zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
 • w szkołach ponadpodstawowych kontrolowana będzie realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego kontroli podlegać będzie organizacja i realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • w niepublicznych bursach i niepublicznych domach wczasów dziecięcych kontrolowana będzie organizacja ich pracy.

 Źródło: www.mein.gov.pl