You are currently viewing Projekt zmian  w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

  • Post category:Artykuły

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 i 1780). Konieczność nowelizacji rozporządzenia MEiN uzasadnia:

  1. koniecznością dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281);
  2. uwagami zgłaszanymi do Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. przez szkoły, kuratoria oświaty i producentów blankietów druków oraz podmioty opracowujące programy do wypełniania świadectw;
  3. uchyleniem przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 ze względu na zakończenie okresu ich wydawania;
  4. innymi zmianami o charakterze porządkującym.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, dokumentem publicznym drugiej kategorii jest m.in. świadectwo dojrzałości, natomiast zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy dokumentami publicznymi trzeciej kategorii są m.in.: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281) określa natomiast wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla poszczególnych kategorii dokumentów publicznych. Jednym z rodzajów zabezpieczeń dla dokumentów publicznych drugiej i trzeciej kategorii jest oznaczenie indywidualne, dlatego też w tym zakresie należało dostosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
Mając na uwadze powyższe znowelizowano § 21 i § 43 rozporządzenia w sprawie druków, w ten sposób, że dodano szczegółowe regulacje odnoszące się do oznaczenia indywidualnego. W przepisach zostały określone poszczególne dokumenty zawierające oznaczenie indywidulane, określono miejsce jego nanoszenia na blankiecie danego dokumentu, podmiot, który jest obowiązany do naniesienia oznaczenia indywidualnego, a także określono elementy składowe oznaczenia indywidualnego danego dokumentu.

Jednocześnie nadano nowe brzmienie następujących wzorów dokumentów, na których wprowadzony został symbol oznaczenia indywidualnego:

  1. w załączniku nr 3: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom zawodowy, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (wzory dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostały ponadto przeniesione z załącznika nr 7 do rozporządzenia w sprawie druków) i poddruk duplikatu;
  2. w załączniku nr 4: legitymacja szkolna, legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, e legitymacja szkolna i e legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego;
  3. w załączniku nr 7: świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

Ponadto dostosowano brzmienie § 17 rozporządzenia w sprawie druków do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Zgodnie z tym rozporządzeniem dane personalne lub identyfikacyjne muszą być nanoszone w sposób trwały zintegrowany z podłożem, co wyklucza możliwość wypełniania świadectw ukończenia szkoły pismem ręcznym.

Na podstawie uwag, które wpływały do ministerstwa, wprowadzono 10 zmian. Poniżej dwie regulacje.
Jedna z nich dotyczy możliwości zastosowania skrótu wyrażenia „nauczany(a) dwujęzycznie” – ND oraz „poziom dwujęzyczny” – PD na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach. Ministerstwo podkreśla, że o wprowadzenie takiej zmiany wnioskowały szkoły prowadzące nauczanie dwujęzyczne, ponieważ zdarzały się sytuacje, że adnotacja w pełnym brzmieniu nie mieściła się obok nazwy przedmiotu w jednym wierszu na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen.
Dodano także regulację dotyczącą wypełniania arkusza ocen ucznia technikum (wzór nr 39 i 50 określony w załączniku 3 do rozporządzenia w sprawie druków) w zakresie przedmiotu „Wiedza o kulturze”. Biorąc pod uwagę, że arkusz ma zastosowanie zarówno do uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, jak i do uczniów pięcioletniego technikum, a w ramowym planie nauczania dla czteroletniego technikum określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ujęty jest przedmiot „Wiedza o kulturze”, który nie jest realizowany w pięcioletnim technikum, zaproponowano dodanie przepisu określającego, że w przypadku uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, w arkuszu ocen ucznia tego technikum, w części przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na kolejnej wolnej pozycji należy wpisać przedmiot „Wiedza o kulturze”.

Rozporządzenie zawiera również regulacje porządkowe oraz zmieszczone w załącznikach wzory druków.
Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia, wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. a i b oraz lit. c w zakresie odesłania do ust. 5a, a także § 1 pkt 10 (dotyczą słuchaczy szkoły policealnej), które wejdą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Źródło: rcl.gov.pl