You are currently viewing Zadania wychowawcy klasowego

Zadania wychowawcy klasowego

 • Post category:Artykuły

Zadania wychowawcy klasowego.Przypominając Państwu rekomendacje z raportu „Jak wspierać ucznia po roku pandemii” podejmujemy temat obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy. Oczywiście zadań wychowawczych jest co niemiara – wyznaczają je liczne zapisy prawa oświatowego – od podstawy programowej kształcenia ogólnego po zapisy rozporządzeń o pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także ustalenia wewnętrzne w każdej palcówce

Zadania wychowawcze można podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich, która prezentujemy poniżej dotyczy działań wychowawcy w stosunku do uczniów z tego oddziału czyli praca z klasą. Jest to m.in.:

 1. Diagnozowanie potrzeb wychowanków w zakresie:
  • rozwoju intelektualnego i psychicznego,
  • rozpoznawania środowiska rodzinnego,
  • profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • problemów wychowawczych
 2. Udzielanie pomocy w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i efektywności uczenia się w formie:
  • inspirowania, organizowania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej, konsultacji, porad, warsztatów np. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • współpracy z nauczycielami uczącymi w klasie, w ramach funkcjonowania klasowego zespołu nauczycielskiego
  • realizacji zajęć z zakresu technik uczenia się,
  • poszukiwania skutecznych form motywowania uczniów do aktywnego, twórczego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
  • zachęcania uczniów do uczestnictwa w działalności pozalekcyjnej szkoły oraz w konkursach, olimpiadach, itp.
 3. Podejmowanie działań w zakresie uniwersalnej – zdrowotnej, uzależnień i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom poprzez:
  • zapoznanie na początku roku szkolnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienie właściwej opieki podczas lekcji, imprez, uroczystości na terenie szkoły oraz podczas organizowanych przez szkołę wyjść do teatru, kina, muzeum i różnych form szkolnej turystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  • współpracę ze szkolnymi specjalistami, szczególnie zaś z pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją w sprawie realizacji w klasie programów profilaktycznych, uczestnictwa uczniów w szkoleniach/ projektach/ spektaklach z tego zakresu, prowadzonych przez specjalistów na terenie szkoły i poza szkołą.
  • postulowanie kierowania uczniów na badania w poradni czy konsultacje specjalistyczne.
 4. Planowanie pracy wychowawczej na rok szkolny i cały etap kształcenia z uwzględnieniem oczekiwań rodziców i założeń statutu szkoły oraz programu wychowawco-profilaktycznego.
  • ustalenie formy i treści zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy z uwzględnieniem tematyki zgodnej z założeniami szkolnego programu,
  • planowanie i organizacja wspólnie z uczniami, rodzicami i dyrekcją szkoły różnych form działania zespołowego i zajęć integrujących zespół uczniowski oraz społeczność szkolną,
  • koordynacja oddziaływań wychowawczych wobec uczniów mających niepowodzenia szkolne i sprawiających trudności wychowawcze.
 5. Obejmowanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, bytowej we współpracy ze szkolnymi specjalistami oraz zewnętrznymi instytucjami pomocowymi.
 6. Prowadzenie edukacji prawnej swoich wychowanków w zakresie znajomości zasad egzaminów zewnętrznych, wewnątrzszkolnego oceniania, procedur i innych regulaminów. Informowanie o sposobach poszukiwania informacji na ten temat.
 7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej klasy (dziennik lekcyjny, świadectwa szkolne, arkusze ocen, teczki pomocy psychologiczno-pedagogicznej. i inne).
 8. Wystawianie ocen zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnymi postanowieniami i zapisami prawa oświatowego.

To zestawienie zapewne nie zawiera wszystkich działań z klasą. Wiele zadań związanych może być także ze specyfiką szkoły (sportowa, artystyczna, integracyjna), dodatkowymi potrzebami uczniów (niepełnosprawności, szczególne uzdolnienia) czy też oczekiwaniami rodziców lub lokalnymi uwarunkowaniami.

Wniosek jest jeden – wymagania wobec osoby wychowawcy są bardzo wysokie i wymagają licznych kompetencji i sprawności w działaniu.