You are currently viewing Wrzesień w terminach – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wrzesień w terminach – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Post category:Artykuły

Poniżej przypominamy o niezbędnych terminach, które należy zachować w obszarze dokumentowania pracy z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Aktualne orzeczenie
  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający, działający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wydawane jest najczęściej na etap edukacyjny lub do oznaczonej daty.
  Etapy edukacyjne
      I etap to klasy I-III szkoły podstawowej,
     II etap o klasy IV-VIII
    III etap to szkoły ponadpodstawowe.W ciągu 30 dni od daty dostarczenia orzeczenia do placówki (szkoła/przedszkole) zespół nauczycieli i specjalistów przygotowuje ipet.

 2. Indywidualny program edukacyjno -terapeutyczny i wopfu.
  Ipet przygotowuje zespół na czas wydania orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia etapu edukacyjnego. Ipet podlega modyfikacjom, zawsze wtedy, gdy następuje potrzeba dokonania zmian w zapisach np. nowe zajęcia edukacyjne, nowe dostosowania, inne formy ppp, inne formy wsparcia la rodziców. Ipet tworzy zespól w oparciu o zapisy orzeczenia oraz wielospecjalistyczej ceny poziomu funkcjonowania ucznia. Zatem wopfu powinno wyprzedzać przygotowanie ipetu.

 3. Planowanie pracy
  Zaplanować spotkania zespołu, informując o terminach rodziców – są pełnoprawnymi członkami zespołu. Zespół przygotuje wopfu – co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, opracuje ipet oraz w razie potrzeby dokona jego modyfikacji. Ponadto na kolejnym spotkaniu przeanalizuje postępy ucznia i dokona oceny efektywności udzielanej pomocy. Koordynatorem zespołu może być wychowawca lub też nauczyciel współorganizujący kształcenia specjalne.