You are currently viewing Ministerialne programy wsparcia dla szkół.

Ministerialne programy wsparcia dla szkół.

  • Post category:Artykuły

Ministerialne programy wsparcia dla szkół.


   W związku z różnorodnymi problemami, jakie dla oświaty stwarza edukacja na odległość w czasach pandemii oraz samo zagrożenie nieznanym i groźnym wirusem Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało cztery programy, które mają wspomóc uczniów i nauczycieli w powrocie do szkoły.

Przypomnijmy:

Program pierwszy dotyczy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży – zostanie opracowany model wsparcia i pomocy uczniom, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi.

Naukowcy z instytutów naukowych oraz wskazanych uczelni przygotują szkolenia i materiały, które pomogą nauczycielom oraz specjalistom szkolnym, wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach szkoleń i konsultacji eksperci zaprezentują skuteczne metody pracy z uczniami doświadczającymi trudności, a także wesprą nauczycieli w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii. Uczniowie mogą liczyć na działania profilaktyczne i zajęcia integracyjne w klasach, aby odbudować relacje rówieśnicze.
Adresatami programu są również rodzice, którzy w ramach konsultacji dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze złymi skutkami nauki zdalnej, jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe i jak się z nimi zmierzyć.
Badacze wytypują 1200 placówek edukacyjnych, które zostaną zaproszone do udziału w programie, w wyniku którego zostanie przeprowadzona diagnoza szkolna. Jej wyniki posłużą szkole do przygotowania szczegółowego programu wychowawczo-profilaktycznego, a ekspertom – do opracowania modelu pomocy uczniom.
W danej szkole, w ramach badania, zostaną wyłonione trzy grupy uczniów:

  • grupa o wysokim nasileniu problemów psychicznych, która zostanie objęta pomocą psychologiczną oraz monitoringiem;
  • grupa o umiarkowanym ryzyku, która zostanie objęta programami psychologicznymi o charakterze wczesnej interwencji, ukierunkowanymi na korektę trudności adaptacyjnych i rozwojowych oraz działaniami profilaktycznymi;
  • grupa o niskim nasileniu zachowań problemowych, która zostanie objęta działaniami wychowawczymi i profilaktyką uniwersalną, ukierunkowaną na wzmocnienie uczniów w trudnych warunkach nauki.

Na te działania pilotażowe w tym roku szkolnym MEN przeznaczy 15 mln zł. Natomiast wyniki pilotażu zostaną wykorzystane w całym kraju, jako modelowe działania wsparcia psychologicznego uczniów.

Program drugi dotyczy wspomagający uczniów, którzy w ostatnim roku wiele godzin spędzali bez ruchu, często przed ekranami pozbawieni zostali efektywnych zajęć wychowania fizycznego. Zapewne czas ten negatywnie odbije się na ich kondycji fizycznej.

Wraz z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie opracowało projekt pt. „Program wspomagający uczniów po pandemii”, który składa się z dwóch etapów.
„Specjaliści od ruchu” przeprowadzą już w kwietniu pierwsze dla szkoleniem nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, aby przygotować ich do efektywniejszego wykorzystania prowadzonych zajęć ruchowych.
Ci uczestnicy szkoleń, którzy zdobędą certyfikat, będą mogli wraz ze swoją szkołą ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe. Szkoły, które zechcą aplikować do programu otrzymają środki na organizację zajęć sportowych dla uczniów.

Program trzeci dotyczy niezbędnego wsparcia uczniów w sferze dydaktycznej czyli uzupełnieniu braków opanowaniu wymagań ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W ramach tego programu zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające przeznaczone dla uczniów drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego. W zajęciach tych będą mogli uczestniczyć chętni uczniowie, kiedy wrócą na zajęcia stacjonarne. Zajęcia będą odbywały się wyłącznie w szkole. Dyrektor wraz z nauczycielami ustali, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia czyli tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów), a wymiar tych zajęć nie przekroczy (przeliczeniowo) 10 godzin dla każdego oddziału. Na realizację tych godzin jednostki samorządu terytorialnego otrzymają zwiększoną subwencję oświatową. Pada tu suma ponad 180 milionów złotych.

Oczekujemy na prezentację przez MEN ostatniego – czwartego – z programów pomocowych dla szkół.