You are currently viewing Bezpieczna i przyjazna szkoła – najistotniejsze zagadnienia

Bezpieczna i przyjazna szkoła – najistotniejsze zagadnienia

 • Post category:Artykuły
Pandemia COVID-19 spowodowała, że polscy uczniowie spędzili w domu najwięcej czasu w całej Europie. Od marca 2020 r. do maja 2021r. nauka odbywała się głównie w trybie nauczania zdalnego. MEiN podjęło decyzję o powrocie uczniów do nauczania tradycyjnego, nauczania stacjonarnego. Decyzja ta wywołała dwojakie reakcje. Z jednej strony wskazuje się korzyści dla uczniów, z drugiej wskazuje pewne niebezpieczeństwa. Zwolennicy powrotu do szkół do korzyści zaliczają chociażby konieczność wyjścia z domu i odejście od ekranu komputera, powrót do relacji rówieśniczych, wzbudzenie motywacji do działania. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Warto zwrócić uwagę nie tylko na głosy i opinie dorosłych, ale też posłuchać uczniów. Na koniec kwietnia b.r. ponad 400 000 osób podpisało petycję do ministra ( petycję przygotowała nieformalna grupa młodzieży ,,Protest Uczniowski”), w której nawołują, by nauka stacjonarna rozpoczęła się od września 2021 r. Kontestujący powrót do szkoły według zamysłu ministerialnego nazywają wprost swoje lęki i obawy. Wyrażają między innymi strach przed odpytywaniem, sprawdzaniem, ocenianiem, egzekwowaniem wiedzy
Jaka jest kondycja uczniów? Na to pytanie odpowiadają liczne raporty, ale też obserwacje nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, rozmowy z uczniami, informacje zbierane przez szkolnych specjalistów. Pozyskana wiedza wskazuje, że czas izolacji społecznej odcisnął piętno na kondycji fizycznej i psychicznej uczniów. Sprzyjał podejmowaniu zachowań ryzykownych, zagrażających ich zdrowiu, niejednokrotnie tworzył lub pogłębiał istniejące problemy.
Zatem na pierwszym miejscu w pracy nauczycieli i wychowawców powinny się znaleźć sprawy dotyczące dobrostanu uczniów, podtrzymywania dobrych relacji, dbałości o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Warto wprowadzić w szkole okres adaptacyjny, który pozwoli uczniom łagodnie wejść w stacjonarny tryb nauczania, przypomnieć zasady obowiązujące w szkole, może odejść od dzwonków, zadawania prac domowych, kartkówek, sprawdzianów, testów. Zamiast oceniania wyrażanego cyframi w większym stopniu stosować elementy oceniania kształtującego i informację zwrotną. Może wykorzystać ten czas na  budowanie jeszcze bardziej niż dotychczas pozytywnych relacji z uczniami i ich rodzicami, szkoła bezpieczna i przyjazna nie tylko jako dobrze brzmiący truizm. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, ale może nie zamiast, lecz równocześnie uczyć radzenia sobie z niepewnością, zaproponować uczniom ćwiczenia  i zajęcia pozwalające im na odreagowanie napięć i stresów podczas zajęć edukacyjnych. Pomysłów może być wiele, nauczyciele z pewnością kreatywnie i odpowiedzialnie podejdą do pracy z uczniami w ostatnich tygodniach nauki w roku szkolnym 2020/2021. Cel działań na najbliższy czas to ulżenie uczniom i pokazanie, że przyjazna szkoła i życzliwi nauczyciele na nich czekają.
 
17 maja 2021 r. MEiN opublikowało wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek:
 1. Rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek:
 • Zorganizowanie spotkania kadry pedagogicznej (niezwłocznie) w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów.
 • Zintensyfikowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie.
 • Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie.
 • Ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności. 
 • Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed  porażką w grupie rówieśniczej.
 • Zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga , terapeuty.
 • Określenie zadań pedagogów, psychologów i innych specjalistów zatrudnionych w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli, wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie.
 • Ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych.
 • Przestrzeganie zasady „nierozliczania” uczniów z zeszytów, zeszytów ćwiczeń, w których wykonywały zadania podczas pracy zdalnej.
 • Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z nowymi wyzwaniami (w zakresie dydaktyki i wychowania).
 • Stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego.
 • Wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacja samopomocy koleżeńskiej.
 • Podjęcie stałej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
 • Zgłoszenie Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli zapotrzebowania na szkolenia kadry pedagogicznej z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.  
 1. Działania skierowane do uczniów:
 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań.
 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej.
 • Dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do zdiagnozowanych potrzeb uczniów.
 • Modyfikacja realizowanego programu nauczania, metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów.
 • Realizacja podstawy programowej:
 1. ograniczenie wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022,
 2. umożliwienie uczniom dokonania weryfikacji ich wiedzy przez organizację: 
 • poprawkowych sprawdzianów wiedzy jedynie z przedmiotów kończących się w danej klasie, 
 • sprawdzianów diagnostycznych, które nie są na ocenę,
 • sprawdzianów na prośbę ucznia/uczniów zgodnie z zapisami w statucie,
 1. zrezygnowanie z przeprowadzania niezapowiedzianych kartkówek,
 2. zamieszczanie w terminarzu w dzienniku Librus terminów kartkówek,
 3. ograniczenie liczby przeprowadzanych kartkówek – maksymalnie trzy kartkówki w tygodniu z trzech różnych przedmiotów, maksymalnie z trzech ostatnich tematów,
 4. zrezygnowanie z zadawania tzw. prac domowych w klasach VIII do czasu egzaminów.
 • Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń poprzez m.in.:
 1. częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami, np. podczas lekcji rekomendujemy przeznaczyć 15 minut na integrację oddziału klasowego,
 2. objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań,
 3. podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne,
 4. organizowanie częstych wyjść klasowych.
 • Uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów.
 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami:
 • Pozyskanie od rodziców informacji dotyczącej potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły.
 • Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
 • Uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów.
 • Zorganizowanie warsztatów zwiększających świadomość rodziców/opiekunów w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci/uczniów powstałych w skutek izolacji społecznej.
 • Zorganizowanie szkoleń dla rodziców dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych.
 
Poza ww. rekomendacjami w wytycznych na stronie ministerstwa są:
 1. Wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych
 2. Ustalenia dla kuratorów oświaty
 
 Źródło: www.mein.gov.pl