You are currently viewing Nagroda specjalna dla nauczycieli

Nagroda specjalna dla nauczycieli

  • Post category:Artykuły

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 przewiduje środki na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli.

W uzasadnieniu zmian przypomniano, w dniu 14 października 1773 r. stosowną uchwałą Parlament powołał Komisję Edukacji Narodowej, której podstawowym zadaniem było zadbanie o organizację systemu edukacji w Polsce. Rok 2023 jest więc rokiem obchodów 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Projektowane regulacje ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 wpisują się w szerszą koncepcję obchodów rocznicowych. Zgodnie z przedłożoną propozycją nauczyciel zatrudniony w dniu 20 września 2023 r., w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzyma nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 1 125 zł brutto. Na rękę nagroda powinna wynieść ok. 900 zł. Nagrodę specjalną w tej wysokości otrzymają także osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zatrudnione w przedszkolach, szkołach lub innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Nagrodę w tej samej wysokości mają otrzymać nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach nagrodę wypłaca szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. w najwyższym wymiarze. Nauczycielowi, który w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach w takim samym wymiarze zatrudnienia, nagrodę wypłaca szkoła, w której stosunek pracy został
nawiązany wcześniej, a w przypadku gdy stosunki pracy zostały zawarte w tym samym dniu – szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Nauczycielowi, który w dniu 20 września 2023 r. pozostawał jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkołach w takim samym wymiarze zatrudnienia, którego stosunki pracy zostały nawiązane w tym samym dniu oraz podstawa prawna zatrudnienia jest taka sama, nagrodę wypłaca szkoła o niższym numerze w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej spośród szkół, w których ten nauczyciel jest zatrudniony.

Nagroda będzie przysługiwała także nauczycielom szkół dotowanych, na podstawie wniosku złożonego przez daną jednostkę oświatową do jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym. 

Nagroda nie będzie przysługiwała nauczycielowi, który w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. przebywa nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.

Przyznanie nauczycielom nagrody nie ma charakteru uznaniowego. Ani dyrektor szkoły ani organ prowadzący szkołę nie będzie mógł pozbawić nauczyciela jednorazowej nagrody specjalnej.

Źródło: sejm.gov.pl