You are currently viewing „Wspomagający” – raz jeszcze!

„Wspomagający” – raz jeszcze!

  • Post category:Artykuły

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne.


Na stronie Edu Halina pisaliśmy już o osobie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne, popularnie zwanym nauczycielem wspomagającym. Poruszaliśmy kwestie kwalifikacji, zatrudnienia, zadań oraz dokumentowania pracy.

Po raz kolejny wracamy do tematu, ze względu na utrzymującą się trudną sytuację pandemiczną i związane z tym wyzwania dla szkoły w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanych popularnie edukacją zdalną.

Rola nauczyciela współorganizującego zapewne została zdefiniowana od nowa, jeśli uczeń pozostał w edukacji zdalnej, tak jak wszyscy uczniowie. Ale również w sytuacji, z której uczniowie z niepełnosprawnością mogą skorzystać z edukacji organizowanej na terenie szkoły trzeba zapewne dotychczas udzielane wsparcie inaczej zaplanować.

Zgodnie z obowiązującym prawem „covidowym” to dyrektor szkoły odpowiada za organizację kształcenia specjalnego, za współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów w tym zakresie. Zatem to dyrektor decyduje, jak zostaną w danej placówce dookreślone zadania nauczyciela współorganizującego. Poniżej zaprezentujemy kilka przykładowych możliwości.

  • Współuczestniczy w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli – zgodnie z dotychczasowym grafikiem, bądź zgodnie z aktualnymi /dodatkowymi potrzebami, zgłaszanymi przez nauczycieli tzw. przedmiotowców, uczniów lub ich rodziców.
  • Może również łączyć się indywidualnie z uczniami, pomagając wykonać zadania, prace – niezależnie od współuczestniczenia w tych konkretnych zajęciach lub zamiast współuczestniczenia. Wówczas dobrze, jeśli może skorzystać z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego.
  • Przygotowuje wyjaśnienia/ dodatkowe notatki/ wizualizacje prac z zajęć edukacyjnych, które pomogą uczniom opanować omawiany materiał. Forma wsparcia jest uzależniona od konkretnych potrzeb dziecka, wynikających z niepełnosprawności.
  • Prowadzi przydzielone zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne, zgodnie z ustaleniami w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Mogą one być prowadzone online lub na terenie placówki (z zachowaniem zasad bhp). Są to ustaleniami szkolne.
  • Utrzymuje stały kontakt z uczniami w sprawach wychowawczych – szczególnie ważne zadanie dotyczące zdrowia psychicznego uczniów (samopoczucie, trudności, problemy, sukcesy, motywowanie), poprzez rozmowy, opowiadania, nagrania, filmy lub z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących.
  • Kontaktuje się z rodzicami w sposób i z wykorzystaniem ustalonego kanału, w zakresie analizy zachowania uczniów, codziennego funkcjonowania w edukacji zdalnej, w domu, ze zwróceniem uwagi na problemy czy też oczekiwane wsparcie. W tym celu udostępnia – w miarę możliwości – drogę stałego kontaktu – telefon, Messenger, Skype.
  • Pozostaje też w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem, reagując na zgłaszane potrzeby czy trudności.
  • Nieodzowna jest też pomoc dla ucznia i jego rodziców w razie problemów techniczno-organizacyjnych.

Oczywiście odrębnym zagadnieniem jest dokumentowanie swoich działań – zgodnie z obowiązującym prawem – mowa o dokonywaniu wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, modyfikacji ipet-u – jako efektu działań zespołowych oraz innych, przewidzianych prawem wewnętrznym dokumentów. Ponadto w tym okresie nauczyciel powinien szczególnie zadbać o aktualizację swojej wiedzy np. z zakresu mogących się pojawiać trudnych reakcji na przeciążenia, stres – depresję, lęk czy inne zaburzenia u ucznia objętego wsparciem.

Zapewne powyższe zestawienie nie w pełni odzwierciedla zakres aktualnych zadań nauczyciela współorganizującego, ale może być wskazówką w organizacji jego pracy.