You are currently viewing Zadania dyrektora szkoły w procedurze awansu zawodowego

Zadania dyrektora szkoły w procedurze awansu zawodowego

 • Post category:Artykuły

Zadania dyrektora szkoły w procedurze awansu zawodowego.Dyrektor jest ważnym sprzymierzeńcem nauczyciela w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Awans nauczyciela jest ściśle związany z wizerunkiem dyrektora jako pracodawcy i kierownika zakładu pracy. Realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli jest też istotne przy ocenie pracy zawodowej samego dyrektora.
Jakie działania realizuje dyrektor szkoły w procedurze awansu zawodowego nauczycieli?

Po pierwsze:

 • przyjmuje wniosek o otwarcie stażu ( wnioskowanie nie dotyczy stażysty),
 • ustala czy nauczyciel spełnia warunki odbycia stażu,
 • uzgadnia w zakresie wskazania szkoły prowadzącej staż w przypadku, gdy wymagany do stażu wymiar zatrudnienia realizuje nauczyciel w więcej niż jednej szkole,
 • przekazuje nauczycielowi informację o rozpoczęciu stażu i zatwierdza przedstawiony plan rozwoju,
 • wyznacza nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu.

Po drugie wspiera nauczyciela przez cały okres stażu:

 • okresowo analizuje realizację planu rozwoju zawodowego,
 • wspomaga, jeśli zachodzi potrzeba modyfikacji planu,
 • gromadzi informacje o realizowanych zadaniach i osiągnięciach nauczyciela,
 • obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela ułatwia nawiązanie kontaktu z instytucjami, organizacjami w miarę istniejących potrzeb i możliwości szkoły,
 • wspiera doskonalenie zawodowe nauczyciela.

Wreszcie dokonuje oceny dorobku zawodowego:

 • analizuje przedłożone sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • występuje o przewidziane prawem opinie,
 • sporządza ocenę dorobku zawodowego i przekazuje dokument nauczycielowi,
 • wydaje właściwe zaświadczenie wskazane w rozporządzeniu.

Dyrektor w ocenie dorobku zawodowego zamieszcza:

 • informacje na temat zrealizowanych działań z planu rozwoju zawodowego,
 • opis dorobku zawodowego za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela,
 • informacje o postępach w różnych obszarach kompetencji, szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb szkoły i nauczyciela,
 • informacje o stopniu zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego,
 • odwołanie się do zgromadzonej dokumentacji dorobku zawodowego nauczyciela,
 • wskazówki co do obszarów dalszego rozwoju zawodowego, wynikających z potrzeb nauczycieli i szkoły,
 • propozycję oceny: pozytywna/negatywna.

Na tym udział dyrektora w procedurze awansu zawodowego się nie kończy. Przed nim jeszcze uczestniczenie w pracach komisji w charakterze jej członka lub powołanie i pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty.


Podstawa prawna:
Ustawa Karta Nauczyciela t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2215 z póź. zm.;
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, poz. 2200.