You are currently viewing Majowe zmiany w prawie – stan na 22.05.2022 r.

Majowe zmiany w prawie – stan na 22.05.2022 r.

 • Post category:Artykuły

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 – Dz. U. poz. 1079 – opublikowana 20 maja 2022 r.- wchodzi w życie w znacznej części 4 czerwca 2022 r.
  • art. 119 zmienia:
  • art. 51 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (programy operacyjne i rządowe);
  • art. 121a ustawy Prawo o światowe (staże uczniowskie);
  • art. 125 zmienia ustawę o pracowniczych planach kapitałowych
 2. Czeka na publikację podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2022 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  w publicznych szkołach artystycznych – Dz. U. poz. 1069 – opublikowano – 20 maja 2022 r. – wchodzi w życie 1 września 2022 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – Dz. U. poz. 1058 – opublikowano 20 maja 2022 r. – wchodzi w życie 1 września 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2 i pkt 4 lit. d, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – Dz. U. poz. 1057 – opublikowano 18 maja 2022 r. – weszło w życie 19 maja 2022 r. z mocą od 1 maja 2022 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – Dz. U. poz. 1056 – opublikowano 18 maja 2022 r. – weszło w życie 19 maja 2022 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – Dz. U. 1047 – opublikowano 17 maja 2022 r. – weszło w życie 18 maja 2022 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – Dz. U. poz. 954 – opublikowano 5 maja 2022 r. – wchodzi w życie 1 września 2022 r.

Źródło: monitorpolski.gov.pl