You are currently viewing Jakie zmiany w ustawie o systemie oświaty i innych ustawach?

Jakie zmiany w ustawie o systemie oświaty i innych ustawach?

 • Post category:Artykuły

Już jest w Senacie przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 marca 2022 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i innych ustaw.

Projekt przewiduje zmiany, które wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022 – 2023/2024, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zmiany w sposobie przeprowadzania ww. egzaminów, wynikające ze skutków realizacji kształcenia w warunkach stanu epidemii, w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 uregulowano w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z póź. zm.). W związku z tym, że to rozporządzenie ma czasowy charakter obowiązywania, konieczne jest określenie sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

W projekcie między innymi przyjęto, że od roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany:

 1. w terminie głównym:
  a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w maju,
  b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w styczniu;
 2. w terminie dodatkowym:
  a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,
  b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w maju.

            Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o około miesiąc umożliwi uczniom szkoły podstawowej lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Zmiana terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przesunięcie z kwietnia na maj) powoduje, że nie będzie możliwe wydanie tego zaświadczenia wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia szkoły artystycznej, wraz ze świadectwem promocyjnym. Projekt ustawy wprowadza zatem zmianę terminu przekazywania ww. zaświadczenia. Wprowadza także  zmianę polegającą na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2022/2023 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego. Ponadto w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Projekt ustawy przewiduje , że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. W przypadku absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej warunki zdania egzaminu maturalnego nie ulegają zmianie. Dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej jest to istotna zmiana warunków przystępowania do egzaminu maturalnego (zrezygnowano z progu zdawalności w przypadku przedmiotu dodatkowego). W projekcie więcej szczegółowych informacji dotyczących egzaminu maturalnego.

Inne zaprojektowane regulacje mają na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki, co jest konieczne z punktu widzenia informacji płynących z badań dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży. Stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i związany z nią reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadziły do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Wyniki badań naukowych oraz najnowsze raporty pokazują jednoznacznie, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i szkole we współpracy z nauczycielami, wzmocnienie profilaktyki oraz wzrost wykrywalności jak najwcześniej trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i uczniów. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest zwiększenie liczby zatrudnionych w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów. Wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów jest udzielane przez nauczycieli odpowiednio wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotu oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we współpracy z nauczycielami pedagogami, psychologami, terapeutami pedagogicznymi i logopedami. Zaproponowano uzupełnienie tych stanowisk o pedagoga specjalnego. Dodanie nowego art. 42d do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ma na celu określenie minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, którzy mają być zatrudnieni w przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła.

Projekt obejmuje  także:

 • inne zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminów,
 • zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych,
 • zmiany dotyczące monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
 • powoływanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespołów doradczych lub ekspertów,
 • akredytacja na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego,
 • poszerzenie katalogu statutu niepublicznej szkoły i placówki,
 • doprecyzowanie przepisu przejściowego w zakresie obowiązku uzyskania opinii wojewódzkich rad rynku pracy przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • uzupełnienie innych form wychowania przedszkolnego w art. 90u ustawy o systemie oświaty,
 • umożliwienie powierzenia realizacji zadania 2.4. przewidzianego w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego albo osobie fizycznej,
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty.

Źródło: senat.gov.pl druk 679