You are currently viewing Co nowego w podstawach programowych liceum ogólnokształcącego i technikum od nowego roku szkolnego?

Co nowego w podstawach programowych liceum ogólnokształcącego i technikum od nowego roku szkolnego?

 • Post category:Artykuły

23 maja 2022 roku został opublikowany projekt rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Proponowane zmiany polegają na:

 1. wyodrębnieniu podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki (zmiany w załącznikach nr 1 i nr 3);
 2. zmianie podstawy programowej dla przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa (zmiana w załączniku nr 1).

W projekcie w zakresie podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki w przypadku szkół ponadpodstawowych zawarto umiejętności, które umożliwiają dalszą naukę języka niemieckiego jako języka ojczystego, w tym rozumienie tekstów literackich i innych tekstów kultury, a także ich podstawową analizę. Zakres umiejętności w podstawie programowej dla liceum i technikum dla poziomu rozszerzonego został uproszczony w stosunku do dotychczasowej podstawy i dotyczy on umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej oraz rozumienia procesów kulturowych ważnych dla rozwoju tożsamości narodowej.

Podstawa programowa dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki będzie odpowiadała zmniejszonej z 3 do 1 godziny tygodniowo (w zakresie podstawowym) nauczania tego języka jako języka mniejszości narodowej.

W uzasadnieniu ustawodawca zaznaczył ,,Dodać należy, że w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej egzamin maturalny – w części ustnej i w części pisemnej – obejmuje język mniejszości narodowej. Jednak dotychczas żaden absolwent liceum ogólnokształcącego czy technikum nie przystąpił w obowiązkowej części egzaminu maturalnego do egzaminu z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej (uczniowie mogą zrezygnować np. w ostatniej klasie z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości, tym samym nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu).’’

Zaprojektowane zmiany w podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w przypadku szkół ponadpodstawowych zostały przygotowane z uwzględnieniem aktualnej liczby godzin zajęć tego przedmiotu oraz przy założeniu kontynuacji wiedzy nabytej na poziomie teoretycznym w szkole podstawowej. Zgodnie z proponowaną zmianą podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa pod względem teoretycznym stanowi pogłębienie treści przewidzianych w szkole podstawowej, a w zakresie praktycznym akcentuje konieczność wykształcenia umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w sytuacjach krytycznych.

Wprowadzone zmiany w stosunku do aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie treści nauczania – wymagań szczegółowych dotyczą między innymi:

 • znajomości zadań służb mundurowych oraz działalności wybranych organizacji proobronnych,
 • znaczenia cyberzagrożeń w wymiarze cywilnym,
 • znajomości możliwości wykorzystania środków podręcznych i masek przeciwgazowych,
 • umiejętności omówienia sposobu użycia indywidualnego pakietu przeciwchemicznego oraz indywidualnego pakietu radioochronnego,
 • znajomości miejsc ukrycia się po ogłoszeniu poszczególnych alarmów,
 • znajomości zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej.

Ponadto Dział Edukacja zdrowotna zastąpiono działem Edukacja obronna obejmującym wymagania z zakresu:

 • reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi,
 • cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym,
 • szkolenia strzeleckiego, z tym, że w przypadku szkół, które na terenie danego powiatu nie mają dostępu do wymienionych w projekcie rozporządzenia rodzajów strzelnic – proponuje się, aby realizacja wymogu w zakresie szkolenia strzeleckiegobyła obowiązkowa od roku szkolnego 2024/2025 (do tego czasu szkoły te mogą prowadzić zajęcia z tego zakresu w miarę dostępnych możliwości).

 Zrezygnowano  z działu dotyczącego edukacji zdrowotnej ujętego w aktualnej podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, uznając, że  jego brak nie będzie miał negatywnego wpływu na ten obszar kształcenia, ponieważ treści z tego zakresu są również szeroko uwzględnione w podstawie programowej innych przedmiotów takich jak: wychowanie fizyczne, biologia czy wychowanie do życia w rodzinie, a także są ujęte w programach wychowawczo-profilaktycznych szkół.

Stosowne uzupełnienia  i zmiany  wprowadzono w zakresie dotyczącym warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

Termin wejścia w życie zaprojektowanych zmian – 1 września 2022 roku.

Źródło: legislacja.gov.pl