You are currently viewing Za rok już matura….

Za rok już matura….

  • Post category:Artykuły

Egzamin maturalny w formule 2023 – informacja CKE.

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum) Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), przygotowany przez CKE.

  1. Propozycje aneksów do Informatorów o egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 – 25 lutego 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Informatory, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  2. Arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych – 4 marca 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dyrektor CKE zaznacza, że arkusze pokazowe nie powinny być wykorzystywane do przeprowadzania diagnozy stopnia przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzaminów próbnych) i proponuje, aby arkusze pokazowe wykorzystać wyłącznie jako materiał poglądowy, służący zapoznaniu przyszłych maturzystów z formułą arkusza egzaminacyjnego, przeznaczony do wspólnego rozwiązania zadań w klasie lub w domu i w klasie, z jasno przekazaną informacją, które zadania wykraczają poza opracowany wcześniej materiał.

 Centralna Komisja Egzaminacyjna za całkowicie nieuzasadnione uważa wystawianie ocen na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników tzw. egzaminu próbnego, jeżeli szkoła podejmie decyzję o wykorzystaniu arkuszy pokazowych do przeprowadzenia takiego egzaminu.

  1. Szkolenia dla egzaminatorów oraz kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego– od października 2021 r. okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów oraz sesje doszkalające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego w Formule 2023. Szkolenia egzaminatorów będą również prowadzone po wakacjach (od września 2022 r.), do końca marca 2023 r.
  2. Materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego– począwszy od 13 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Materiały dodatkowe będą publikowane:

  1. a) dla egzaminu na poziomie podstawowym – ok. 15. dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych),
  2. b) dla egzaminu na poziomie rozszerzonym – co dwa miesiące, tj. w lutym, kwietniu, czerwcu i październiku 2022 r., ok. 15. dnia danego miesiąca.
  3. Matura próbna” z OKE – od 28 do 30 września 2022 r.zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, CKE proponuje, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

 Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Należy również mieć na względzie, że arkusze egzaminacyjne będą zawierały zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności, które nie były kształcone/doskonalone na lekcjach.

 Z tego względu Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

  1. „Matura próbna” z CKE – od 12 do 22 grudnia 2022 r.zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania próbnej matury zostanie udostępniony w listopadzie br.
  2. Spotkania z doradcami metodycznymi, nauczycielami oraz wydawcami – eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych prowadzą liczne spotkania dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023. Od kwietnia do czerwca 2021 r. eksperci CKE prowadzili spotkania dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich wydawców podręczników do przedmiotów, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny. Wlutym i marcu 2022 r. planowane jest przeprowadzenie serii spotkań z ekspertami i doradcami ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli z terenu całego kraju, dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Źródło: cke.gov.pl