You are currently viewing Uchwala w sprawie ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola/szkoły

Uchwala w sprawie ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola/szkoły

  • Post category:Artykuły

Przypominamy o podjęciu uchwały w sprawie ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola/szkoły.

Podstawa prawna:
art. 70 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378)

Szanowni Dyrektorzy, przypominamy!

Do 31 października podejmujemy uchwałę w sprawie planu doskonalenia zawodowego zgodnie z art.70.ust.1 pkt. 4 prawa oświatowego.

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1653)

  1. Dyrektor na każdy rok szkolny określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:
    wyniki nadzoru pedagogicznego;
  2. wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
  3. zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego; 
  4. wymagania wobec szkół i placówek;
  5. wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów lub opłat, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel

Propozycja uchwały rady pedagogicznej podjętej w sprawie ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły/placówki.

Uchwała nr…..
Rady Pedagogicznej
Przedszkola/Szkoły nr…im………………………….
w………………………..
z dnia 31 października 2020 r.

w sprawie ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola/szkoły

Na podstawie art. 70 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) rada pedagogiczna:

§ 1

Ustala roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola/szkoły na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola/Szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
……………………………………………………..