You are currently viewing Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

 • Post category:Artykuły

Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas do 31 października na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada.
Z Priorytetu 3 NPRCz 2.0. mogą skorzystać:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych;
 2. publiczne i niepubliczne:
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego;
 3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
 4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat, ,
  • realizację działań promujących czytelnictwo;
 2. w odniesieniu do szkół na:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Realizacja działań promujących czytelnictwo obejmuje:

 • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
 • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Określono kwoty wsparcia finansowego:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
  • nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
  • od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
  • więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł;
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 4. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 5. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 6. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
  • nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
  • od 71 do 170 – 3 000 zł,
  • więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.
Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2022 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 550 mln zł.

Źródła:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” Dz. U. z 2021 r. poz. 1675;
 • www.mein.gov.pl