You are currently viewing Standardy ochrony małoletnich – słów kilka.

Standardy ochrony małoletnich – słów kilka.

 • Post category:Artykuły

     Porządkujemy różne obszary pracy szkół i przedszkoli. Coraz częściej określamy, iż celem  placówek edukacyjnych jest nie tylko dydaktyka, ale właśnie działania wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne. Tym razem należy bliżej przyjrzeć się obowiązkom, wynikającym z wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Warto podkreślić, iż nie jest to zupełnie nowe działania – w wielu placówkach obowiązują procedury bezpieczeństwa. Jednak obecne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mocno konkretyzują nowe zadania.

     Wszystkie placówki edukacyjne, w których przebywają – czasowo lub na stałe – osoby małoletnie, są na mocy Ustawy zobowiązane do ustanowienia, wdrożenia oraz przestrzegania standardów uczniów i wychowanków przed krzywdzeniem. Standardy oznaczają uporządkowane, powszechne normy, zasady i procedury, które mają służyć określonym celom. Na ich przygotowanie, opracowanie i wdrożenie jest czas do lutego 2024 roku, kiedy to zapisy prawne  staną się obowiązujące. Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są niezwykle ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju.  Dziś krzywdzenie dzieci, według różnorodnych badań to zjawisko powszechne, mające swoje miejsce zarówno w domu, jak i w szkole. Krzywdzącymi mogą być najbliższe osoby oraz rówieśnicy, inni małoletni i niestety, także pracownicy przedszkoli czy szkół. Owo krzywdzenie przyjmuje różnorodne formy – od fizycznej poprzez emocjonalną, edukacyjną, materialną czy – coraz powszechniejszą – cyberprzemoc.

Poniżej prezentujemy dla Państwa kilka podstawowych zasad, które należy przestrzegać tworząc standardy ochrony małoletnich:

 1. Prawo do bezpieczeństwa. Każde dziecko ma prawo do bezpiecznych warunków rozwoju – fizycznego i psychicznego. Organizacje i instytucje, które mogą spowodować ryzyko wystąpienia zagrożenia dla dzieci winny szczególnie zadbać o stworzenie takiej przestrzeni, gdzie wszelkie zagrożenia zostaną wyeliminowane a w razie wystąpienia rozpoznane i zminimalizowane.
 2. Zapobieganie Wszystkie osoby pracujące z dziećmi są przeszkolone w zakresie wykrywania oznak i nadużyć oraz w ochronie przed nimi.
 3. Należy tworzyć procedury prewencyjne, w tym zabezpieczenia fizyczne i technologicznych (np. bezpieczny dostęp do Internetu), aby zminimalizować ryzyko szkód.
 4. Obowiązek działań interwencyjnych. Pracownicy, współpracownicy i inne osoby, mające kontakt z wychowankami / uczniami/ dziećmi/ posiadają kompetencje w zakresie podejmowania właściwych proceduralnych kroków, dotyczących wsparcia i opieki nad dzieckiem, które doświadczyło/ doświadcza/ krzywdzenia oraz przekazywania niezbędnych informacji odpowiednim organom lub instytucjom.
 5. Dostęp do wsparcia. Dzieci, które padły ofiarą krzywdzenia, mają dostęp do pomocy psychologicznej, medycznej oraz do specjalistycznych służb, które pomagają im w powrocie do zdrowia.
 6. Edukacja i informacja. W placówce prowadzi się kształcenie dzieci w zakresie ich praw i możliwości rozpoznania krzywdzenia, w sposób adekwatnych do wieku i stopnia osiągniętego rozwoju.
 7. Placówka podejmuje także edukację społeczną – adresowaną do rodziców, opiekunów oraz w środowisku lokalnym w celu uświadomienia sobie problemów małoletnich.
 8. Monitorowanie i ocena. Systematyczne uruchamiane są działania na rzecz ochrony małoletnich oraz prowadzona jest regularna ewaluacja polityki i procedur ochrony małoletnich.
 9. Włączenie rodziny. To działania w zakresie wspierania rodziców i opiekunów w ich roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom.
 10. Co ważne – również same dzieci mają możliwość wyrażania swoich opinii i współuczestniczenia w decyzji dotyczącej ich własnego życia i bezpieczeństwa.
 11. Celem procedur jest również przeciwdziałanie dyskryminacji. Ochrona małoletnich dotyczy wszystkich dzieci, niezależnie od ich pochodzenia, płci, orientacji seksualnej czy też niepełnosprawności.
 12. Standardy zakładać powinny ścisłą współpraca międzysektorową – działanie między placówkami edukacyjnymi, służbą zdrowia, organami ścigania i organizacjami pozarządowymi. Jedynie wówczas jest szansa na skuteczne działania na rzecz ochrony małoletnich.