You are currently viewing Jeśli w szkole uczą się uczniowie przewlekle chorzy lub niepełnosprawni

Jeśli w szkole uczą się uczniowie przewlekle chorzy lub niepełnosprawni

 • Post category:Artykuły

Przypominamy obowiązki ciążące na dyrektorze placówki w związku z funkcjonowaniem już drugi rok szkolny tj. od 2019 roku Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. (Dz. U. 2019, poz. 1978 ze zm.)


 1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. 
 2. Opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia,
  a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 3. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu do objęcia tą opieką.
 4. Jeżeli opieka ta dotyczy uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, wymagana jest pisemna zgoda rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża
  się przed objęciem ucznia opieką.
 5. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, która także integruje działania lekarza stomatologa, higienistki stomatologicznej oraz współpracuje
  z dyrektorem i pracownikami szkoły oraz rodzicami.
 6. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi należy do zadań pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki.
 7. Współpraca, o której mowa w punkcie 5, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.
 8. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.
 9. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Warto wiedzieć, że choroby przewlekłe charakteryzują się długim okresem trwania oraz stosunkowo wolnym postępem zmian chorobowych. Wymagają specjalistycznej terapii, rehabilitacji i opieki. Lista chorób przewlekłych liczy obecnie blisko 150 pozycji.
Najprostsza definicja chorób przewlekłych zakłada, że jest to grupa schorzeń charakteryzujących się długim czasem trwania i wolnym postępem zmian chorobowych. Inne definicje głoszą, że są to:

 • zaburzenia o długim okresie trwania, które mogą być postępujące, o złym rokowaniu lub też związane z relatywnie normalnym życiem, pomimo nieprawidłowości,
 • stany chorobowe trwające dłużej niż 3 miesiące w roku lub wymagające ciągłej hospitalizacji co najmniej przez 1 miesiąc w roku,
 • choroby, która trwają przez znaczny okres lub mają charakter nawracający, trwałe, nieodwracalne, postępujące zmiany uszkadzające ustrój, obniżające permanentnie jego wydolność i sprawność.

Jeśli w szkole są tacy uczniowie, to najważniejsza jest edukacja grona pedagogicznego, aby wspierać uczniów – zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej – emocjonalnej oraz znać zasady reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.