You are currently viewing Kryteria oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 roku.

Kryteria oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022 roku.

 • Post category:Artykuły

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczyciel  – Dz. U.  z 2022 r. poz. 1822 –  określa:

 1. szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;
 2. szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;
 3. szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.

W przywołanym rozporządzeniu określono, że szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela dzielą się na:

 1. obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela;
 2. dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciel.

2 ust. 2 rozporządzenia zwiera kryteria obowiązkowe. Należą do nich:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 • współpracę z innymi nauczycielami;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 • współpracę z rodzicami (kryterium to nie będzie dotyczyło nauczyciela zatrudnionego w szkole branżowej II stopnia, w szkole dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli).

W § 2 ust. 4  rozporządzenia zamieszczono kryteria dodatkowe, które obejmują:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
 • analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
 • realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 tej ustawy, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f tej ustawy;
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
 • realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
 • umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
 • przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;
 • współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;
 • inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W przypadku oceny pracy nauczyciela, ze względu na różnorodność stanowisk nauczycielskich, odmienną specyfikę pracy w różnych typach szkół oraz predyspozycje nauczyciela, dokonujący oceny dyrektor szkoły i oceniany nauczyciel będą wskazywali dodatkowo po jednym kryterium, wybranym spośród kryteriów określonych w § 2 ust. 4  rozporządzenia, według których nauczyciel będzie również oceniany.

Źródło: cytowane rozporządzenie