You are currently viewing Karta Nauczyciela – zmiana ustawy

Karta Nauczyciela – zmiana ustawy

 • Post category:Artykuły

Ustawa z dnia 19 listopada 2020r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.


 

4 stycznia 2021r. w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa z dnia 19 listopada 2020r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi w życie 19 stycznia 2021r., za wyjątkiem art.5. (Dz.U. z 2021r. poz.4)
Zmiany obejmują następujące ustawy:

 • ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 • ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327);
 • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1942 oraz z 2020r. poz. 695);
 • ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378);
 • ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334).

Ustawa z dnia 19 listopada 2021r.:

 • wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;
 • wprowadza rozwiązania pozwalające na wykorzystywanie środków wyodrębnianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach organów prowadzących szkoły, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w sposób uwzględniający specyfikę doskonalenia zawodowego nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych;
 • porządkuje i precyzuje przepisy dotyczące zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przeprowadzania badań, analiz i testów diagnostycznych oraz zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych w tym zakresie;
 • daje możliwość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowania listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
 • umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zlecanie Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie wykonania zadań w zakresie oświaty i wychowania, w szczególności badań, analiz, ekspertyz lub raportów wynikających z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań tego ministra;
 • umożliwia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzenie działań stymulujących rozwój działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w szkołach i placówkach;
 • umożliwia szkołom i placówkom korzystanie z nieodpłatnego i bezpiecznego, z punktu widzenia ochrony danych osobowych, narzędzia informatycznego, które ma na celu wspieranie działalności szkół i placówek, w tym również ustandaryzowanie prowadzenia procesu dydaktycznego;
 • stwarza możliwość podniesienia efektywności sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi przez umożliwienie dostosowywania badania jakości kształcenia artystycznego do istniejących w danym roku szkolnym potrzeb;
 • ujednolica i porządkuje przepisy dotyczące akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznawanych przez kuratorów oświaty;
 • wprowadza przepis umożliwiający pozyskiwanie danych dotyczących uczniów i nauczycieli z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) do bazy danych narzędzia informatycznego. Umożliwi to odzwierciedlenie w ramach narzędzia informatycznego struktury organizacyjnej szkoły lub placówki oświatowej;
 • wprowadza możliwość sfinansowania przez operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) usług dostępu do Internetu świadczonych szkołom przez operatorów telekomunikacyjnych. /prezydent.pl/

Art. 11 omawianej ustawy brzmi:
,,Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.
Oto treść art.5:
,, Art. 5. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
  „2. Operator OSE może finansować szkole usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczoną przez operatora OSE, w przypadku gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 7 ust. 4, ale z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie ma on możliwości świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2. Usługa ta jest finansowana do dnia rozpoczęcia świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, chyba że szkoła do tego dnia rozwiązała umowę o świadczenie usług przez operatora OSE.
  3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 2, odpowiada rzeczywistemu kosztowi korzystania przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczonej przez operatora OSE, jednak nie może przekroczyć kosztów świadczenia szkole przez operatora OSE usługi o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.”;
 2. użyte w art. 7 w ust. 1, 3 i 4, w art. 8 w ust. 1 i w art. 16 wyrazy „art. 6” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1”;
  3) w art. 11 w pkt 6 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:
  „g) o których mowa w art. 6 ust. 2;”.