You are currently viewing Awans zawodowy – wstępne propozycje poważnych zmian.

Awans zawodowy – wstępne propozycje poważnych zmian.

 • Post category:Artykuły
Oto wstępne propozycje MEiN – materiał roboczy do prac grupy ds. systemu awansu zasadowego nauczycieli  z dnia 10.06.2021 r.
 1. Awansem zawodowym nauczycieli będą objęci nauczyciele: posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć, zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
 2. Stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel będzie otrzymywał po czteroletnim okresie wprowadzenia do zawodu oraz zdaniu obowiązkowego egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej. 
 3. O stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciel będzie mógł ubiegać się po przepracowaniu co najmniej 6 lat jako nauczyciel mianowany oraz uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Nauczyciel dyplomowany będzie miał szansę uzyskania dwóch specjalizacji (po przepracowaniu kolejnych 5 i 10 latach) oraz niezależnie od nich, tytuł honorowy profesora oświaty (po 20 latach pracy w tym 10-letnim okresie pracy jako nauczyciel dyplomowany). Zarówno uzyskanie stopni specjalizacji, jak i tytułu honorowego profesora oświaty będzie związało się ze spełnieniem określonych warunków związanych z rozwojem zawodowym, weryfikowanych przez uprawnione podmioty
 4. Stopień nauczyciela mianowanego będzie nadawał dyrektor szkoły, stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, specjalizacje – na przykład dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, tytuł honorowy profesora oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 5. Postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz stopnia nauczyciela dyplomowanego będą prowadzone, tak jak obecnie, w trybie 2 postępowania administracyjnego, a stopnie awansu zawodowego będą nadawane w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast stopnie specjalizacji nie będą nadawane w trybie postępowania administracyjnego (ewentualnie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mogłyby mieć zastosowanie do stwierdzenia nieważności dyplomu/certyfikatu potwierdzającego nadanie stopnia specjalizacji, który zostałby wydany z rażącym naruszeniem prawa). 
 6. Przy ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego, za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego będzie odpowiedzialna na przykład Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, zaś od wyniku egzaminu będzie przysługiwało odwołanie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna będzie wydawała zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Decyzję o nadaniu tego stopnia, w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, będzie wydawał dyrektor szkoły. Do kompetencji dyrektora szkoły będzie zatem należało dokonanie oceny, czy nauczyciel spełnia wymagania kwalifikacyjne, posiada określoną ocenę pracy i wymagany staż pracy w szkole oraz czy posiada zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zdaniu egzaminu. Od decyzji dyrektora szkoły będzie przysługiwało odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
 
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Będzie obowiązywał czteroletni okres wprowadzenia do zawodu W trakcie okresu wprowadzenia do zawodu: 
 1. nauczyciel otrzyma wsparcie mentora;
 2. w drugim roku pracy nauczyciel przeprowadzi 2 lekcje otwarte z udziałem w miarę możliwości: nauczyciela konsultanta lub doradcy metodycznego lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć;
 3. w drugim roku pracy dyrektor zweryfikuje kwalifikacje nauczyciela;
 4. w trzecim roku pracy nauczyciel złoży dyrektorowi deklarację o przystąpieniu do egzaminu, a dyrektor zgłosi ten fakt na przykład do OKE; 
 5. w czwartym roku dyrektor dokona oceny pracy nauczyciela. 
Planuje się dwuczęściowy egzamin – sprawdzian praktyczny oraz test wiedzy i predyspozycji zawodowych.
 1. Sprawdzian praktyczny – ocena umiejętności metodycznych oraz predyspozycji nauczyciela do zawodu:
 1. w czwartym roku okresu wprowadzenia nauczyciela do zawodu (najlepiej w pierwszym semestrze) – nauczyciel przeprowadzi 2 lekcje otwarte,
 2. po pozytywnie zaopiniowanych lekcjach, dyrektor wyda zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia nauczyciela, prowadzonych zajęciach, kwalifikacjach nauczyciela oraz o realizacji lekcji z uwzględnieniem dat oraz tematów zajęć i zadanych pytań i zadań; do zaświadczenia dyrektor załączy formularze z punktacją za poszczególne elementy lekcji; zaświadczenie nauczyciel niezwłocznie przekaże na przykład do OKE. 
 1. Test wiedzy i predyspozycji zawodowych:
 1. miejsce i organ odpowiedzialny za przeprowadzenie testu – na przykład Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 2. czas: 90 minut,
 3. protokół ze sprawdzianu,
 4. termin: ostatni tydzień czerwca/ pierwszy tydzień lipca i styczeń/luty,
 5. arkusze testów dostosowane do: nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli placówek albo zestawy dostosowane do prowadzonych zajęć, nauczanego przedmiotu, 
Egzamin będzie sprawdzany przez egzaminatorów ds. awansu. Decyzję o nadaniu stopnia będzie wydana przez dyrektora szkoły na podstawie zaświadczenia dyrektora OKE. Przewiduje się możliwość odwołania do CKE – weryfikacja dokumentacji.
 
Postępowanie na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 1. Dwa lata przed planowanym postępowaniem kwalifikacyjnym nauczyciel zgłosi deklarację do dyrektora. 
 2. W szóstym roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego (albo rok po deklaracji) dyrektor dokona oceny pracy nauczyciela.
 3. Nauczyciel złoży wniosek do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przeprowadzenie postępowania na nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku nauczyciel załączy zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia, posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy oraz kartę oceny pracy. 
 4. Komisja będzie pracowała w składzie: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor, dwóch ekspertów, na wniosek nauczyciela związkowiec ze szkoły nauczyciela. 
 5. Komisja zapozna się z oceną pracy nauczyciela.
 6. Nauczyciel będzie prezentował swój dorobek zawodowy od momentu otrzymania stopnia nauczyciela minowanego. 
 7. Nauczyciel wykaże się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa. 
 8. Komisja zada pytania związane z ww. prezentacją oraz dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel pracował.
 9. Termin: ostatni tydzień czerwca/ pierwszy tydzień lipca; i styczeń/luty.
 10. Certyfikat nauczyciela dyplomowanego nada organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 11. Organem odwoławczym będzie minister.
Tytuł honorowy profesora oświaty  – przyjęto dotychczasowe rozwiązania i nie zaproponowano zmian.