You are currently viewing Zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela

Zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela

  • Post category:Artykuły

Zmiany w Karcie Nauczyciela po listopadowej nowelizacji.


 

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela:

nauczyciel obowiązany jest:

  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
    3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
  4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Dnia 22 grudnia 2020r .Prezydent RP podpisał nowelizację Karty Nauczyciela uchwaloną w listopadzie 2020r. przez Sejm. Zapisy ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w części dotyczącej odpowiedzialności dyscyplinarnej wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Ich celem jest wprowadzenie zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym dotyczących rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych, które podnosiły konieczność zmiany m.in. rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Sformułowanie „prawa lub dobro dziecka”, które budziło od samego początku wątpliwości interpretacyjne i było uznawane za niedookreślone, nie zostało ani zmienione, ani doprecyzowane. Nie został również opracowany katalog czynów i zachowań, których popełnienie skutkowałoby odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczyciela.
Co zatem w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej ulega zmianie?
Dyrektor będzie miał 14 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego.

Art. 75 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.”.
Przed zmianą były to 3 dni. Zmiany terminów dotyczą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub jego umorzenia. Rzecznik dyscyplinarny musi wykonać te czynności nie później niż w czasie trzech miesięcy od wszczęcia tego postępowania Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie pięciu miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeśli od popełnienia czynu minęły dwa lata
Jeżeli dyrektorowi uda się od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu w pełni, bez wątpliwości wyjaśnić sytuację, a zgromadzone informacje nie potwierdzą naruszenia prawa i dobra dziecka, nie przekazuje się informacji rzecznikowi. Nowelizacja reguluje również kwestię zawieszania w obowiązkach służbowych nauczyciela.

Art. 85t ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.”