You are currently viewing Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021.

Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021.

 • Post category:Artykuły

,,Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021’’  to  obszerny prawie 400 – stronicowy dokument.

W części II zatytułowanej ,,Ochrona danych obywateli’’ przypomniano, że dane osobowe muszą być:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość);
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (ograniczenie celu);
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
  są przetwarzane (minimalizacja danych);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, muszą być niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość);
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres
  nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (ograniczenie
  przechowywania);
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
  oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
  technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).
  Jednocześnie administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi
  być w stanie wykazać ich przestrzeganie (rozliczalność).

W sprawozdaniu poinformowano, że tematyka skarg na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty prowadzące placówki oświatowe wiązała się najczęściej z:

 • realizacją nauczania w szczególnych warunkach pandemii;
 • publikacją danych osobowych na prowadzonych przez nie stronach internetowych lub na portalach społecznościowych.

W sprawozdaniu opisano:

 • sytuację udostępnienia przez dyrektora szkoły informacji o przynależności nauczyciela do organizacji związkowej podczas zebrań rady pedagogicznej szkoły;
 • pogodzenie prawa do ochrony danych osobowych pracownika szkoły z realizacją nauczania w trybie zdalnym w czasie ograniczonego funkcjonowania placówek oświaty, spowodowanego stanem epidemii COVID – 19;
 • relację między obowiązkiem realizacji prawa dostępu do danych a obowiązkiem
  informacyjnym z art. 13 RODO, udostępnienie adresu e-mail na skutek braku ukrycia jego odbiorców, przetwarzanie danych przez podmioty współpracujące (powierzenie przetwarzania danych).


Źródło: cytowane sprawozdanie