You are currently viewing Publikowanie danych osobowych uczniów na portalu społecznościowym szkoły.

Publikowanie danych osobowych uczniów na portalu społecznościowym szkoły.

  • Post category:Artykuły

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawił sprawozdanie z działalności polskiego organu ochrony danych osobowych w roku 2021.

Sprawozdanie  jest nie tylko rzetelną informacją o działalności polskiego organu
nadzorczego, ale również podstawą do podejmowania decyzji służących zwiększeniu poziomu
bezpieczeństwa danych osobowych obywateli.

W przywołanym dokumencie została między innymi opisana skarga na
udostępnienie danych osobowych małoletnich osób, w tym ich wizerunku, na fanpage’u szkoły – na portalu Facebook.

Zdjęcia, na których znajdował się wizerunek osób, których dane dotyczą, pochodziły
z konkursu, którego szkoła była organizatorem. Osobami odpowiedzialnymi za jego organizację byli wychowawcy świetlicy szkolnej, w tym jeden z opiekunów prawnych małoletnich. Szkoła powołała się na postanowienia regulaminów konkursów, zgodnie z którymi przystąpienie uczestnika do konkursu oznaczało zaakceptowanie regulaminu oraz zgodę na publikację wizerunku uczestnika i jego pracy na stronie internetowej szkoły oraz fanpage’u. Ponadto opiekunowie prawni podpisali oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dzieci do szkoły, a także ich wizerunków. Zgoda miała obejmować przetwarzanie wizerunku w kronice szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Jak ustalono, ww. oświadczenia opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dzieci do szkoły, nie obejmowały zgody na przetwarzanie ich wizerunków na portalu społecznościowym Facebook. W przedstawionej przez szkołę dokumentacji szkolnej, w tym w regulaminach do poszczególnych konkursów, zgoda na publikację wizerunku nie została wyodrębniona spośród innych postanowień zawartych w tych dokumentach, w sposób umożliwiający zarówno wyrażenie zgody, jak i jej odmowę w tym konkretnym celu.

Organ ochrony danych osobowych zwrócił w decyzji uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę
w pisemnym oświadczeniu, które dotyczyło także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia, nie jest wiążąca.

W ocenie Prezesa UODO, szkoła nie zapewniła opiekunom prawnym  swobody w kwestii wyrażenia zgody na publikację wizerunku ich małoletnich dzieci na stronach internetowych szkoły. Szkoła nie dysponowała więc ich zgodą, o której mowa w art. 7 RODO, na publikację danych osobowych, w tym wizerunku małoletnich na fanpage’u, czym naruszyła art. 5 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 RODO. Przedmiotowe udostępnienie nastąpiło więc bez podstawy prawnej.

Szkoła niezwłocznie po otrzymaniu skargi usunęła kwestionowane dane.

Prezes Urzędu, na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b RODO, zastosował wobec szkoły środek naprawczy w postaci upomnienia za stwierdzone naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Szkoła  ma obowiązek zapewnić rodzicom prawo  wyrażenia zgody na publikację wizerunku ich małoletnich dzieci na stronach internetowych szkoły i zapytać o zgodę w sposób czytelny i jednoznaczny: odrębne  zgody na zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej szkoły  oraz na taką publikację  na Facebook’u.

Źródło: ,,Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021’’ – str. 75 – 76