You are currently viewing Przegląd prawa dla szkół i placówek artystycznych

Przegląd prawa dla szkół i placówek artystycznych

 • Post category:Artykuły

Od stycznia 2023 r. opublikowano następujące rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 • U. poz. 147 – obwieszczenie MKiDN z  dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych;
 • U. poz. 286 – rozporządzenie MKiDN  z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystyczne;
 • U. poz. 531 – obwieszczenie MKDiN z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKDiN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki
  zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej;
 • U. poz. 555 – obwieszczenie MKDiN z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKDiN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych;
 • U. poz. 560 – rozporządzenie MKDiN z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • U. poz. 613 – rozporządzenie MKDiN z 28 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r.;
 • U. poz. 694 – rozporządzenie MKDiN z dnia 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;
 • U. poz. 1011 – rozporządzenie MKDiN z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych;
 • U. poz. 1012 – rozporządzenie MKDiN z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

W Dz.  U. poz. 1002  ukazało się  rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ustawy – jednolite teksty ogłoszone od stycznia 2023 r.:

 1. U. poz. 103 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023 r.  poz. 185/;
 2. U. poz. 775 – ogłoszenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. U. poz. 900 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe;
 4. U. poz. 984 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela;
 5. U. poz. 998 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 6. U. poz. 1006 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych.

 Źródło: dziennikustaw.gov.pl