You are currently viewing Praca domowa w szkołach artystycznych.

Praca domowa w szkołach artystycznych.

 • Post category:Artykuły

23 kwietnia 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych..

Nowelizacja dotyczy:

 • zadawania i oceniania prac domowych;
 • usunięcia z wliczania do średniej ocen, ocen z religii i etyki.

W zakresie przedmiotów ogólnokształcących rozporządzenie wprowadza w szkołach artystycznych realizujących również kształcenie ogólne, zasadę nie zadawania uczniom prac domowych, na takich zasadach jak w szkołach ogólnokształcących.

W przypadku klas odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej, nauczyciel nie zadaje uczniowi:

 • pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą;
 • praktyczno-technicznych prac domowych;
 • do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, są dla ucznia obowiązkowe i nauczyciel może ustalić z nich ocenę.

Z kolei w przypadku klas odpowiadających klasom IV – VIII szkoły podstawowej nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową. Ewentualne prace domowe nie są dla ucznia obowiązkowe i nauczyciel nie ustala z nich ocen, lecz podaje uczniowi informację zwrotną. 

 Wyżej wymienione zmiany obejmują również niektóre przedmioty artystyczne w szkołach artystycznych. I tak:

 • w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia o 6 letnim cyklu kształcenia, nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych;
 • w klasach IV–VIII w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, w klasach IV – VI szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, szkole muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia i klasach I – V szkoły baletowej, nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową.

Ewentualne zadane prace domowe zadane z przedmiotów artystycznych również  nie są dla ucznia obowiązkowe i nie ustala się z nich oceny.

W nowelizacji określono, że powyższych zasad nie stosuje się do zajęć edukacyjnych artystycznych przedmiotu głównego oraz chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego.

Zasady nieoceniania prac domowych nie stosuje się do zajęć edukacyjnych artystycznych:

 • przedmiotu głównego;
 • fortepianu dodatkowego, kształcenia słuchu oraz chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia;
 • fortepianu dla rytmiki i improwizacji fortepianowej w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia;
 • tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego i partnerowania w klasach I – V szkoły baletowej.

Stosownie do § 3 rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 24 kwietnia 2024 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r. Tak jak w szkolnictwie ogólnokształcącym do średniej ocen nie będzie wliczana ocena z religii i etyki.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na obowiązek wpisany w § 2 nowelizacji:

,,Szkoły artystyczne dostosują statuty szkół, uwzględniając przepisy niniejszego rozporządzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.’’

Źródło:

 • Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – Dz.U. z 2024 r. poz. 623