You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 • Post category:Artykuły

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Ten międzynarodowy dokument zawiera pełny katalog praw i wolności dzieci. Został on uznany przez 196 państw, które zobowiązały się do respektowania i realizowania jego zapisów. Konwencja zakłada, że dzieci nie są ani w pełni dojrzałe, ani na tyle świadome, by mogły same zatroszczyć się siebie, dlatego też należy im się szczególna ochrona i opieka.

Konwencja Praw Dziecka nie jest jedynym dokumentem, który dotyczy praw najmłodszych. W katalogu znajdują się również:

 • Deklaracja Praw Dziecka, zwana również Deklaracją Genewską;
 • Europejska strategia na rzecz dzieci;
 • Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci;
 • Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii.

W naszym kraju najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi przestrzeganie praw dziecka są:

 • Konstytucja RP – w art. 72. Konstytucji zapisano m.in. prawo do ochrony dziecka przed przemocą, wyzyskiem, okrucieństwem i demoralizacją, a także prawo do opieki i pomocy władz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Prawa dziecka, jak i człowieka to najbardziej elementarne i przynależne każdej jednostce ludzkiej z racji urodzenia prawa. Niestety na całym świecie wciąż dochodzi do ich łamania. Bardzo istotne jest zatem, aby od najmłodszych lat edukować w tej kwestii, poznawać te prawa by mieć ich pełną świadomość i potrafić reagować, gdy dochodzi do ich nieprzestrzegania i naruszania.

Organizatorem projektu ,,Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2023’’ jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Celem projektu jest:

 • zorganizowanie obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka’’ – Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;
 • przybliżenie uczniom tematyki praw dziecka oraz zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Projekt jest propozycją bezpłatną skierowaną do placówek edukacyjnych działających na terenie Polski, zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży w wieku  przedszkolnym i  szkolnym, tj. przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea i technika).

W projekcie mogą również uczestniczyć inne instytucje i placówki, które prowadzą działalność edukacyjną i wychowawczą dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Organizator zaprasza do wspólnego świętowania i do udziału w akcji, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Włączenie się do działań  to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Na stronie unicef.pl udostępniono regulamin projektu. Tam również informacje, jak włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.  W ramach akcji UNICEF udostępni on-line wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji w szkole/placówce:

 • propozycje aktywności na Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF;
 • link do materiałów edukacyjnych związanych z prawami dziecka dostosowane do różnych grup wiekowych.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji dostępne są on-line na koncie Koordynatora w zakładce „Szkoły”,  po rejestracji placówki.

Organizatorzy proszą: ,, Pamiętajcie o kolorze niebieskim!’’.

 Co roku UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Źródło: unicef.pl