You are currently viewing Po co opiekun stażu?

Po co opiekun stażu?

  • Post category:Artykuły

Po co opiekun stażu?


 

Nauczycielom, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego, dyrektor szkoły/placówki wyznacza opiekuna stażu. Opiekunem może być nauczyciel mianowany bądź dyplomowany. W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Art. 9c ust. 4 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela określa katalog placówek, w których opiekunem może być nauczyciel sprawujący funkcje kierownicze. Ustawodawca przewidział również sytuację dopuszczającą nauczyciela kontraktowego, w tym zajmującego stanowisko kierownicze, do pełnienia funkcji opiekuna stażu. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty Nauczyciela.

Art. 9c ust. 5 Karty Nauczyciela określa zadania opiekuna stażu. Obowiązkiem opiekuna jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.

Zadania opiekuna stażu zostały doprecyzowane i wyliczone w § 5.ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.2200). Należą do nich:

  1. współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
  2. współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
  3. wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
  4. umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;
  5. obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;
  6. dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
  7. inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
  8. doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.