You are currently viewing Od 1 lipca zmiany w edukacji domowej?

Od 1 lipca zmiany w edukacji domowej?

 • Post category:Artykuły

Od 1 lipca zmiany w edukacji domowej?393 posłów głosowało za przyjęciem ustawy z 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 3 posłów było przeciw, zaś 48 wstrzymało się od głosu. Ustawa została skierowana do Senatu i Prezydenta RP.

Kolejna już zmiana w ustawie Prawo oświatowe dotyczy art. 37, czyli tzw. edukacji domowej, a trzymając się prawa spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Jak jest obecnie?

Rodzice składają wniosek do dyrektora publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły, które są zlokalizowane na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Do wniosku dołączają:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, /UWAGA: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. – Dz. U. z 2020 r. poz. 1394 – uchyliło obowiązek dostarczania opinii z PPP przez cały rok szkolny 2020/2021/;
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Nikt nie ingeruje w sposób ani tempo nauki w czasie roku szkolnego. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z rozdziałem 3a ustawy o systemie oświaty. Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy lub szkoły.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, obejmującego:

 1. prawo uczestniczenia w szkole w dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach;
 2. zapewnienie dostępu do:
  a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
 3. udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego.

Zezwolenie może być cofnięte:

 • na wniosek rodziców;
 • jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
 • w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Zmiana przyjęta przez Sejm:

 • znosi obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym zamieszkuje;
 • znosi wymóg uzyskania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.