You are currently viewing Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.

Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.

 • Post category:Artykuły

Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.


 

21 stycznia 2021r w Dzienniku Ustaw poz. 142 ukazało się ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w MEiN, które zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową oraz zabezpieczenie finansowe. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia można przeczytać:
,,Mając na uwadze ważny interes państwa, jakim jest zapewnienie odpowiedniej realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie kształcenia ogólnego oraz systemu zewnętrznego oceniania zasadne jest powołanie Pełnomocnika.’’
Rozporządzenie w § 2. określa zadania Pełnomocnika. Tak oto przedstawia się ten zakres:

 1. koordynacja działań w zakresie kształcenia ogólnego, w tym analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących funkcjonowania szkół, w szczególności organizacji roku szkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i społecznych organów szkoły;
 2. analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systemu zewnętrznego oceniania;
 3. monitorowanie spraw dotyczących organizacji kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym;
 4. koordynacja prac związanych z opracowaniem standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i kwalifikacjami nauczycieli, a także uznawaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 5. analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących nadzoru pedagogicznego, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków, a także przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa.

Pełnomocnik w celu właściwego wykonywania nałożonych na niego zadań:

 1. współdziała z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań;
 2. współpracuje z jednostkami systemu oświaty, radami rodziców, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowym.

Ponadto:

 1. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, może wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów;
 2. przedstawia Radzie Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań
 3. może, w zakresie powierzonych mu zadań, zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.
  źródło: monitorpolski.gov.pl

Pełnomocnikiem Rządu jest Tomasz Rzymkowski. Na stronie ministerstwa jest notka biograficzna.


źródło: monitorpolski.gov.pl