You are currently viewing Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

  • Post category:Artykuły

Na podstawie:

  • ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. z 2020r. poz. 910 i 1378);
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. z 2020r. poz. 1551);
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 1611 ze zm.)

uwzględniając kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21 oraz między innymi wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego w poprzednim roku szkolnym, dyrektor zaplanował i do 15 września przedstawił radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny. Ujął w nim formy nadzoru pedagogicznego wskazane w prawie. Należą do nich:

ewaluacja – proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych w szkole; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów;

kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów;

monitorowanie – forma systematycznej oceny przebiegu działań lub procesów obejmująca zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

W planie umieścił również obserwacje zajęć – bezpośredni ogląd działań nauczycieli na zajęciach organizowanych w szkole; obserwacje mogą być planowane i doraźne.

Mimo ,,warunków covidowych” plan jest realizowany, nadzorowany i dokumentowany. Z pewnością jest to zadanie trudne w realizacji, bo oprócz codziennej wielości i różnorodności problemów związanych z realizacją zadań statutowych szkoły przybyły dodatkowe, związane z nową rzeczywistością, z trudnościami w interpretacji zmieniających się przepisów prawa, z organizacją prawidłowego funkcjonowania szkoły i wypełniania przez nią wszystkich statutowych zadań. Za wszystko odpowiada dyrektor. Jak realizować w tej sytuacji nadzór pedagogiczny? Może warto dokonać modyfikacji i przedstawić wprowadzone zmiany radzie pedagogicznej? Co ewentualnie zmienić? Może zwiększyć nadzór nad systematycznością i rytmicznością realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu , położyć nacisk na wypełnianie zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów szkolnych, przyjrzeć się jakości zdalnego nauczania czy ocenianiu bieżącemu…. A może po prostu realizować swój plan, nanosząc niezbędne zmiany i jego efekty przedstawić w sprawozdaniu do 31 sierpnia.