You are currently viewing Zawody najbardziej potrzebne

Zawody najbardziej potrzebne

 • Post category:Artykuły

30 stycznia 2024 r. w Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie Ministra Edukacji w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy  stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.
Prognoza składa się z:

 1. części I – określającej cel i zakres oddziaływania prognozy;
 2. części II – określającej zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy;
 3. części III – określającej zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na  wojewódzkim rynku pracy.

Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.  Ponadto w oparciu o prognozę dokonuje się różnicowania kwot ustalanych dla uczniów objętych kształceniem zawodowym przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Część II prognozy stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Znajdują się tutaj 34 zawody. W porównaniu z rokiem 2023 można zauważyć, że nie wykreślono żadnego zawodu. Dodano jeden – technik elektromobilności. Jest to nowy zawód, wprowadzany do systemu oświaty od 1 września 2024 r.

Część III prognozy stanowią uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.  Wykazy dotyczące poszczególnych województw różnią się od siebie, podobnie jak strategie rozwoju regionów. Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników np. w województwie dolnośląskim obejmuje  101 pozycji, w podlaskim – 94. Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników np. w województwie dolnośląskim obejmuje 76 pozycji, ostatnia to zegarmistrz,  natomiast w podlaskim – 59 pozycji, ostania to technik usług kosmetycznych.

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane
27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej. Wniosek ministra właściwego do spraw energii wynika z rosnącej popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowanej wzrostem świadomości społecznej w zakresie konieczności ograniczenia szkodliwych emisji pochodzących z transportu oraz z działań  podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej w tym obszarze. Mając na uwadze powyższe, w ocenie ministra właściwego do spraw energii niezbędne jest pozyskanie kadr wyspecjalizowanych w kierunku technologii dedykowanych pojazdom elektrycznym i hybrydowym oraz elektromobilności.

Kształcenie w zawodzie technik elektromobilności w zakresie kwalifikacji:

 1. „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” i
 2. „MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych”

będzie realizowane w technikum i w branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych z branżowej szkoły I stopnia). W zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie możliwe będzie prowadzenie także kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Poza tym rozporządzenie:

 • wskazuje na nowy czynnik tj. „transformację ekologiczną i cyfrową” wśród czynników wpływających na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym, które warunkują zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe;
 • uwzględnia kwalifikację sektorowąnowy rodzaj kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • zastępuje dotychczasowe pojęcie „kwalifikacja rynkowa” określeniem „kwalifikacja wolnorynkowa”;
 • uzupełnia informację o możliwości przeznaczenia przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego na przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji sektorowej.

Źródło:

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy Monitor Polski z 2024 r. poz. 85
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – U. z 2024 poz. 24
 • gov.pl
 • ore.edu.pl